Wicedyrektor szkoły 30 kwietnia 2024 r. na mocy porozumienia stron zrezygnował z funkcji. Nadal będzie pracował w szkole na stanowisku nauczyciela. Wicedyrektor nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop?

Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do udzielenia nauczycielowi szkoły feryjnej urlopu w naturze po rezygnacji z funkcji kierowniczej, a ekwiwalent pieniężny nie przysługuje z racji kontynuowania zatrudnienia. Na podstawie art. 66 ust. 1 Karty nauczyciela (dalej: KN) przypadki, w których nauczycielowi szkoły feryjnej można udzielić urlopu wypoczynkowego poza okresem ferii, obejmują przypadki, gdy urlop nie został wykorzystany z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego. Nie ma więc wyraźnej podstawy prawnej do udzielenia w trakcie roku szkolnego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi szkoły feryjnej, do którego nauczyciel nabył prawo w czasie, gdy pełnił funkcję kierowniczą. Udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczycielowi w takiej sytuacji i wypłacenie wynagrodzenia urlopowego ze środków przewidzianych w planie finansowym szkoły naraziłoby dyrektora na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ trudno uznać, aby plan ten przewidywał możliwość pokrywania wydatków nieprzewidzianych prawem. W związku z tym ewentualne udzielenie nauczycielowi urlopu wypoczynkowego po rezygnacji z funkcji kierowniczej powinno nastąpić za zgodą organu prowadzącego. W razie braku takiej zgody nauczyciel mógłby w naturze wykorzystać urlop wypoczynkowy poza okresem ferii, gdyby do upływu okresu przedawnienia ponownie zajął funkcję kierowniczą w szkole (art. 64 ust. 2a KN). Nie ma natomiast podstawy do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, ponieważ stosunek pracy nauczyciela jest kontynuowany (art. 66 ust. 2 KN). ©℗

WAŻNE Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do udzielenia w trakcie roku szkolnego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi szkoły feryjnej, do którego nauczyciel nabył prawo w czasie, gdy pełnił funkcję kierowniczą. Udzielenie urlopu w takiej sytuacji naraziłoby dyrektora na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.