Pracownicy, którzy w ramach bezpłatnego urlopu uczestniczą w działaniach wojennych w Ukrainie, nie będą uwzględniani w stanie zatrudnienia zakładu pracy przy ustalaniu zobowiązania do wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), czyli tzw. specustawy ukraińskiej. W jego art. 3 została zaproponowana zmiana przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44). Zmiana jest związana z art. 21 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z nim pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty jest zobligowany do wnoszenia wpłat na PFRON.

Kwota należności stanowi 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednocześnie w art. 21 ust. 5 są wymienione grupy pracowników, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu stanu zatrudnienia. Wśród nich są osoby na urlopach rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych czy nieświadczące pracy z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Nowelizacja zakłada, że do stanu zatrudnienia nie będzie się też wliczać osób, które przebywają na urlopie bezpłatnym i wróciły do Ukrainy, aby walczyć na froncie. To wyłączenie ma mieć zastosowanie do wpłat za okres od 1 marca do 31 grudnia br. Dzięki temu rozwiązaniu stan zatrudnienia u danego pracodawcy będzie obniżony, co przełoży się też na niższą wpłatę na PFRON. Pracodawcy będą zaś zobowiązani do przekazywania do funduszu numerów PESEL takich pracowników oraz dat ich zatrudnienia w deklaracjach wpłat, które do niego wysyłają.

Z kolei w przypadku instytucji, takich jak np. przedszkola, szkoły i uczelnie, w stanach zatrudnienia uwzględnia się uczęszczające do nich dzieci, uczniów i studentów. W tym zakresie projektowane przepisy też wprowadzają modyfikację, polegającą na tym, aby nie wliczać do nich wspomnianych osób, które schroniły się w Polsce przed wojną. W efekcie te placówki nie będą wykazywać wyższego stanu zatrudnienia i płacić więcej na PFRON. ©℗