Dodatek za wieloletnią pracę, czyli dodatek stażowy, jest obowiązkowo przyznawany pracownikom sfery budżetowej, którzy przepracowali w jednym miejscu kilka lat. Stanowi on wspomnienie po czasach, gdy większość osób pracowała przez cały życie w jednej firmie, a częste zmiany zatrudnienia były czymś rzadkim. Dzisiejszy rynek pracy wygląda jednak zupełnie inaczej i w prywatnych firmach takie benefity raczej nie występują. Kto dokładnie może liczyć na dodatek za wysługę lat i na jakich zasadach jest on naliczany?

“Stażowe” było kiedyś dodatkiem, z którym można było się spotkać w każdej firmie. Stanowił on formę nagrody za lojalność względem pracodawcy. Obecnie pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia co kilka lat, z uwagi na chęć rozwoju zawodowego. Dodatek stażowy zachował się jedynie w instytucjach państwowych, gdzie funkcjonuje jako obowiązkowy benefit.

Dodatek stażowy w budżetówce. Komu przysługuje?

Bonus do wynagrodzenia jest przyznawany w momencie, gdy dana osoba przepracuje na swoim stanowisku lub profesji określoną liczbę lat, wyznaczoną przepisami. Przysługuje on przedstawicielom wszystkich zawodów sfery budżetowej. Kto m.in. może liczyć na dodatek za wysługę lat?

 • Urzędnicy państwowi i zatrudnieni w samorządach.
 • Policjanci.
 • Nauczyciele.
 • Pielęgniarki.
 • Pracownicy sądów i prokuratur.
 • Żołnierze zawodowi.
 • Kolejarze.
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 • Strażnicy miejscy.
 • Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.
 • Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Dodatek stażowy różni się w przypadku każdej grupy. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w ustawach i rozporządzeniach dotyczących tych zawodów. W przypadku policjantów jest to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów. O wysłudze lat pracowników oświaty mówi Karta Nauczyciela, zaś o dodatku dla pracowników zatrudnionych w urzędach, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Jak obliczyć dodatek stażowy?

Osoby, które chcą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek stażowy, mogą skorzystać z internetowych kalkulatorów, które będą uwzględniać wszystkie okresy zatrudnienia. Aby obliczyć staż pracy, należy podać termin rozpoczęcia współpracy oraz obecną datę. Wynik jest prezentowany w postaci 12-miesięcznych okresów, traktowanych jako wysługa lat. Do tego okresu wlicza się też czas usprawiedliwionej nieobecności pracy, np. z powodu opieki nad dzieckiem lub choroby. Dodatek nie jest jednak wypłacany w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek stażowy w budżetówce - podział na zawody

Poniżej opis zasad obliczania bonusu w niektórych grupach zawodowych.

 • Urzędnicy państwowi i pielęgniarki - dodatek stażowy w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego jest naliczany po przepracowaniu 5 lat. Po upływie każdego kolejnego roku wzrasta o 1 proc. do maksymalnie 20 proc.
 • Nauczyciele - bonus jest przyznawany po przepracowaniu 4 lat i wynosi 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym przepracowanym rokiem zwiększa się o kolejny 1 proc. wynagrodzenia. Tak jak w przypadku urzędników, może osiągnąć maksymalnie 20 proc.
 • Policjanci - dodatek za wysługę lat jest przyznawany po 2 latach służby i wynosi 2 proc. pensji zasadniczej. Od tego momentu jest co roku zwiększany o kolejny 1 proc. wynagrodzenia. Po 20 latach pracy policjant może liczyć na dodatek w postaci 2 proc. pensji, który będzie wypłacany co 2 lata, aż do momentu uzyskania 32 proc. uposażenia zasadniczego. Ostatecznie, po 35 latach pracy dodatek będzie wynosił 35 proc. pensji.
 • Żołnierze zawodowi - bonus otrzymają osoby, które przepracowały przynajmniej 3 lata w siłach zbrojnych. Wynosi on 3 proc. uposażenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o kolejne 3 proc. co 3 lata, aż do 15 roku pełnienia służby. Po tym czasie bonus wzrasta co rok o 1 proc. pensji, aż do osiągnięcia progu 35 proc. po 35 latach służby w wojsku.
 • Służba Więzienna - pracownicy otrzymują dodatek stażowy w postaci 5 proc. uposażenia zasadniczego po 2 latach służby. Po 5 latach wynosi on już 10 proc. Następnie wzrasta o kolejne 5 proc. co 5 lat, do maksymalnie 35 proc. po 30 latach służby.

Podwyżki dodatku stażowego są obliczane automatycznie, a zatem pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać bonus. Benefit jest wypłacany razem z miesięczną pensją. Przysługuje wyłącznie za staż pracy, a nie za to, jakie pracownik osiąga w niej efekty.