W obliczu rosnących napięć międzynarodowych, pierwsze wezwania do służby wojskowej kierowane są do kluczowych dla armii: specjalistów z sektora IT, w tym programistów i operatorów dronów. W ramach przygotowań obronnych, określone grupy zawodowe, nie tylko z branży technologicznej, ale także z sektorów medycznego, weterynaryjnego, morskiego, i lotniczego, są mobilizowane do udziału w ćwiczeniach wojskowych

Pierwsze wezwania do służby wojskowej dotarły do specjalistów z branży IT, w tym programistów i operatorów dronów. Osobom tym przydzielane są specjalne dokumenty mobilizacyjne, w tym przydziały i karty. Gdy ktoś otrzyma wezwanie dotyczące przydziału mobilizacyjnego, ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jednak bez otrzymywania za ten czas wynagrodzenia. Osoby te, będące w rezerwie, mogą następnie zostać wezwane do udziału w obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych, które mogą trwać od 2 do 30 dni.

Grupy zawodowe szczególnie ważne dla wojska

Istnieją bowiem wyszczególnione grupy zawodowe, która może trafić na ćwiczenia wojskowe pomimo braku złożonych przysięgi. Te grupy ma stanowić około 3 tysiące osób z maksymalnych 200 tys. przewidzianych do przeszkolenia rezerwistów i są to przedstawiciele newralgicznych dla armii profesji. Armia będzie powoływać przedstawicieli zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych oraz: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.

Co z rekompensatą za powołanie do wojska?

Gdy osoba powołana do służby wojskowej ma umowę o pracę lub umowę-zlecenie, przysługuje jej odszkodowanie za czas nieobecności w pracy związanej z wezwaniem wojskowym. Wartość tej rekompensaty jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę z roku poprzedzającego, czyli z 2023 roku, niezależnie od jej rzeczywistych zarobków.

W zależności od indywidualnych stawek godzinowych pracownika, straty finansowe wynikające z nieobecności mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych. Przydział mobilizacyjny dla pracowników to specyficzne przypisanie osoby pracującej – niezależnie od tego, czy jest zatrudniona w jednostce wojskowej, czy w innej firmie – do określonego stanowiska w wojsku na czas wojny, wydawane w okresie pokoju.

Czy można się odwołać od powołania do wojska?

Co się dzieje w przypadku, gdy powołany nie chce stawić się na ćwiczenia? Istnieje termin 14 dni na odwołanie składane do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który ją wydał. Trzeba wskazać wówczas ważne powody osobiste lub zdrowotne. W przypadku nie uznania odwołania można odwołać się do organu wyższej instancji również w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Co istotne, samo wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o powołaniu rezerwisty. W przypadku nie stawienia się rezerwista może być nawet doprowadzony siłą.