Jeśli pracodawca wypłacił wynagrodzenie niepełnosprawnemu pracownikowi na jego konto, a ekwiwalent za niewykorzystany urlop do ręki, to może otrzymać dofinansowanie do jego pensji, bo jest to świadczenie pozawynagrodzeniowe i nie jest wliczane do kosztów płacy.

Tak wynika z wyjaśnienia udzielonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło pracodawcy, który rozwiązuje umowę o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem na mocy porozumienia stron. Wynagrodzenie za marzec br. przesłał na jego konto, natomiast kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacił mu gotówką. W związku z tym firma ma wątpliwości, czy może się ubiegać w PFRON o dofinansowanie do jego pensji za marzec z uwagi na brzmienie art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44). Zgodnie z nim jednym z warunków uzyskania dopłaty do wynagrodzenia podwładnego z dysfunkcją zdrowotną jest to, aby zostało ono przekazane na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika – za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania pieniędzy.

PFRON w swojej odpowiedzi wskazuje na początku, że na formularzu INF-D-P (jest wysyłany razem z wnioskiem o dopłatę), w poz. 52, odnoszącej się do kosztów płacy, pracodawca powinien wliczać wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez niego obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo w wynagrodzeniu brutto są uwzględniane koszty pracy zdalnej: ekwiwalent lub ryczałt, wypłacane niepełnosprawnemu pracownikowi, który w takiej formie wykonuje obowiązki zawodowe.

Dlatego za wynagrodzenie brutto należy uznać kwoty wypłacone podwładnemu, które mają charakter wynagrodzenia, a nie np. zasiłku, deputatu czy ekwiwalentu. Do wynagrodzenia w tym rozumieniu wchodzą więc wynagrodzenia m.in. za czas pracy, choroby, godziny nadliczbowe, za okres wypowiedzenia, dodatki funkcyjne oraz premie, o ile można je przyporządkować do jednego miesiąca. Natomiast nie mieszczą się w tym pojęciu ekwiwalenty inne niż za pracę zdalną, dodatki świadczeniowe, zasiłki, odszkodowania czy odprawy. Należność za niewykorzystany urlop jest świadczeniem pozawynagrodzeniowym i w efekcie nie jest ono wliczane do kosztów płacy wykazywanych na INF-D-P.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca poniósł koszty płacy za marzec tego roku zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji – w tym spełnił wymóg dotyczący sposobu wypłacenia pensji – to przekazanie pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w gotówce nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia za ten miesiąc. ©℗