Tysiące zatrudnionych Polaków czekają na wypłatę trzynastki w budżetówce w 2024 roku. Ustawowy termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia jest w 2024 roku dniem wolnym od pracy. Kiedy trzynaste wynagrodzenia powinny znaleźć się na kontach pracowników? Przeczytaj poniżej!

Kiedy nastąpi wypłata trzynastki w budżetówce w 2024 roku?

Jak wynika z przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w budżetówce, wypłata trzynastki następuje nie później niż do końca marca 2024 roku.

W bieżącym roku przewidziany w przepisach termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia przypada na niedzielę 31 marca 2024 roku, który dodatkowo jest dniem świątecznym.

Co z tego wynika? Trzynaste wynagrodzenie należy wypłacić maksymalnie do piątku 29 marca 2024 roku. W przeciwnym razie pracownik może wystąpić z roszczeniem o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia.

Ile wynosi trzynastka w budżetówce w 2024 roku?

Wysokość trzynastego wynagrodzenia w budżetówce jest uzależniona od wynagrodzenia pracownika. Trzynastka to 8,5% sumy wynagrodzenia, które pracownik otrzymał w poprzednim roku kalendarzowym.

Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu sumy wynagrodzenia pracownika?

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy.

Co istotne, trzynastka w pełnej wysokości należy się dopiero po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Komu przysługujetrzynastka w budżetówce w 2024 roku?

Dodatkowe wynagrodzenie trafi do pracowników:

Dodatkowe pieniądze trafią do pracowników:

  • państwowych jednostek sfery budżetowej,
  • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach,
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową,
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Ustawodawca przewidział jeden wyjątek od wypłaty trzynastek do końca marca. Odnosi się on do sytuacji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy. Wówczas trzynaste wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.