Tak wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

– Propozycja podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego to oczekiwany i słuszny kierunek, ponieważ koszty ostatniego pożegnania rosną, zwłaszcza w dużych miastach – mówi Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy to jedno razowe świadczenie, które przysługuje w razie śmierci:

■ osoby ubezpieczonej,

■ osoby, która pobierała emeryturę lub rentę lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń,

■ albo członka rodziny wymienionych osób.

Należy się tej osobie lub instytucji, która poniosła wydatki związane z pogrzebem. Uprawnionymi do zasiłku nie będą więc tylko członkowie rodziny zmarłego, ale również ponoszący koszty pochówku przyjaciele, pracodawca, gmina czy Kościół.

– Świadczenia z ubezpieczenia społecznego służą łagodzeniu skutków określonego ryzyka, nie mają jednak charakteru w pełni odszkodowawczego. Zasiłek pogrzebowy powinien pokrywać koszty urządzenia zwyczajowo przyjętych w danej kulturze obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Dodaje, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.) wynosi 4 tys. zł, obowiązuje od 1 marca 2011 r. Tymczasem z wyliczeń resortu wynika, że obecnie koszty zwykłego pogrzebu w Polsce wynoszą minimum 8–10 tys. zł. Zaznacza jednak, że są one różne w zależności od regionu, w którym jest on organizowany. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach.

– Proponuje się podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł. Kwota ta będzie w większym stopniu rekompensowała rzeczywiście poniesione wydatki – twierdzi resort. Ponadto będzie podlegała corocznej waloryzacji w marcu. W ustawie znajdzie się mechanizm podwyższania zasiłku pogrzebowego przy zastosowaniu wskaźnika inflacji podawanego przez prezesa GUS za rok poprzedni.

MRPiPS podkreśla, że celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

– Prawdą jest, że wydatki zależą od regionu. W mniejszych miejscowościach można zmieścić się w kwocie 4 tys. zł, pod warunkiem że nie trzeba wykupywać miejsca pochówku. W Warszawie natomiast nie ma szans, aby koszty pogrzebu pokryć z zasiłku, jeżeli trzeba opłacić miejsce na cmentarzu, zapłacić za chłodnię, przewiezienie ciała itd. – wyjaśnia Krzysztof Wolicki.

Rada Ministrów zamierza przyjąć projekt w II kw. 2024 r. ©℗