Ministerstwo pracy, rodziny i polityki społecznej oznajmiło, że płaca minimalna w Polsce będzie podlegać nowym modyfikacjom zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy. Regulacje te przewidują, że wysokość wynagrodzenia podstawowego będzie zależeć od szerszego spektrum wskaźników niż jedynie od inflacji. W rezultacie rząd będzie ograniczony, jeżeli chodzi o swobodną decyzję w tej kwestii.

Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do dnia 15 listopada 2024 roku. Aktualnie trwają prace związane z wypracowaniem stosownych rozwiązań mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego wymogów przewidzianych w dyrektywie - powiedziała w odpowiedzi na interpelację posła PiS Daniela Milewskiego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ustalanie płacy minimalnej. Jak jest obecnie?

Aktualnie wysokość płacy minimalnej jest ustalana poprzez negocjacje pomiędzy stroną pracowniczą a pracodawcami podczas Rady Dialogu Społecznego. Jednak, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte (co zdarza się rzadko), to decyzję o wysokości płacy minimalnej podejmuje rząd.

Ministra rodziny wyjaśniła, że w takiej sytuacji brane są pod uwagę czynniki społeczno-gospodarcze, takie jak prognozy oraz rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne, np. przewidywany wskaźnik cen, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowany przy tworzeniu projektu ustawy budżetowej. W związku z tym rząd głównie kieruje się przewidywaną inflacją w budżecie na kolejny rok. Minimalna pensja musi być podniesiona o co najmniej tę samą wartość, co wskaźnik inflacji.

Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB - wyjaśnia ministra.

Płaca minimalna. Czego wymaga unijna dyrektywa?

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że zgodnie z dyrektywą konieczne będzie uwzględnienie czterech obowiązkowych kryteriów podczas ustalania lub aktualizacji minimalnego wynagrodzenia. Te kryteria obejmują: siłę nabywczą ustawowych minimalnych wynagrodzeń, uwzględniając koszty utrzymania; ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu; stopy wzrostu wynagrodzeń; długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu państwa członkowskie będą musiały wybrać co najmniej jedną orientacyjną wartość referencyjną na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym (np. 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto) - napisała Agnieszka Dziemianowicz Bąk.