Resort pracy nie planuje wprowadzenia dodatkowych wymogów dla miejsc, w których maluchami zajmują się dzienni opiekunowie. Jest to niezasadne ze względu na elastyczny charakter tej formy opieki.
O zmianę przepisów w kwestii standardów lokalowych zwróciła się poseł Iwona Michałek z Prawa i Sprawiedliwości w interpelacji (nr 1836) skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskazuje w niej, że obecne brzmienie art. 42 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) jest zbyt lakoniczne – nie zawiera żadnych wymogów dla lokalu, w którym sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna. Dlatego zdaniem poseł Iwony Michałek jego treść powinna być uzupełniona o zapis zawierający dodatkowy warunek posiadania pozytywnych opinii straży pożarnej i sanepidu co do wykorzystania danego lokalu na opiekę nad dziećmi.
Takiej potrzeby nie widzi jednak resort rodziny, który podkreśla, że brak precyzyjnie określonych ustawowych wymagań w tym zakresie był celowym zabiegiem. Ma on bowiem umożliwiać zorganizowanie opieki tam, gdzie tworzenie żłobka czy klubu dziecięcego nie jest zasadne ze względu na zbyt małą liczbę dzieci lub brak odpowiedniej infrastruktury.
– Dzienny opiekun jest mobilną i elastyczną formą opieki, która nie jest przywiązana do konkretnego miejsca jej sprawowania, a jej warunki zależą od umowy zawartej między taką osobą a podmiotem zatrudniającym – wskazał Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Resort nie planuje też zmian w zakresie zatrudniania pielęgniarek w placówkach dla maluchów, która była przedmiotem drugiej interpelacji Iwony Michałek (nr 1839). Poseł zwróciła uwagę na mało precyzyjne zapisy art. 15 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z nim w żłobku, który jest przeznaczony dla więcej niż 20 dzieci, gmina musi zatrudniać pielęgniarkę lub położną. Nie został jednak określony minimalny wymiar czasu pracy takiej osoby, co może prowadzić do tego, że opieka pielęgniarki jest tylko iluzoryczna. Ministerstwo w swojej odpowiedzi informuje, że według statystyk na koniec 2015 r. w żłobkach pracowało ponad 1 tys. osób na stanowisku pielęgniarki lub położnej, ale kwestię wymiaru czasu pracy oraz podstawy prawnej zatrudnienia ustawodawca pozostawia swobodnej decyzji pracodawcy.