Z dniem 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 4.242 zł brutto, zaś od lipca 2024 roku będzie ono wynosić 4.300 zł brutto. Według Państwowej Inspekcji Pracy wzrost wynagrodzenia minimalnego nie musi wiązać się z podniesieniem płacy zasadniczej.

Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

„Pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podkreślenia wymaga fakt, iż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę” – wskazała Inspekcja.

Kiedy pracodawca może zaproponować Ci wynagrodzenie niższe od minimalnego?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać, dlatego też pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania jaki wprowadzą dla swoich pracowników.

Skąd wynika taka możliwość? Pracodawca może zaproponować Ci wynagrodzenie niższe od minimalnego, ponieważ pojęcie „wynagrodzenia za pracę” nie jest równoznaczne z wynagrodzeniem zasadniczym, które ustala się w umowie o pracę. Suma wszystkich składników wynagrodzenia musi jednak wynosić co najmniej tyle, ile płaca minimalna w danym okresie.

Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu danego pracownika.

Czego nie można zaliczyć do płacy minimalnej?

Istotny jest przepis, z którego wynika, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych,

Wyjątek stanowią:

  • nagroda jubileuszowa,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • dodatek za staż pracy,
  • dodatek za szczególne warunki pracy.