Na Święta Wielkanocne planujemy przekazać paczki rzeczowe dla pracowników, z tym założeniem, że każdy pracownik w niewielkiej części ma partycypować w kosztach tej paczki (np. 10 lub 15 proc.). Czy takie paczki podlegają składkom?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych ‒ z pewnymi wyjątkami. Na szczególną uwagę zasługuje par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie), gdzie postanowiono, że podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Na kanwie tego przepisu Sąd Najwyższy w wyroku z 27 listopada 2018 r., sygn. akt I UK 319/17, podkreślił m.in., że istotą tego wyjątku jest możliwość nabycia tylko niektórych towarów lub usług po cenie niższej niż cena detaliczna.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na stanowisko zawarte w interpretacji ZUS z 29 grudnia 2023 r., znak DI/200000/43/1094/2023. ZUS wskazał, że aby korzyść materialna przysługująca pracownikowi nie rodziła obowiązku opłacania składek, powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, powinna przybrać formę niepieniężną oraz pracownik powinien ponosić za nią częściową odpłatność. W stanie faktycznym sprawy rozpatrywanej przez ZUS przedsiębiorca planował przekazać wszystkim pracownikom na święta paczki rzeczowe finansowane ze środków obrotowych spółki. Pracownicy mieli partycypować w kosztach tych paczek. Finalnie ZUS przyjął, że wartość rzeczowych paczek świątecznych, w części finansowej przez przedsiębiorcę, podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie ww. par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia.

Także zatem w opisywanej w pytaniu sytuacji paczki rzeczowe dla pracowników będą zwolnione ze składek ZUS, o ile pracownicy będą w określonym stopniu partycypowali w kosztach ich zakupu. ©℗