Rozpoczynając zatrudnienie u nowego pracodawcy mamy obowiązek przedstawić mu szereg wymaganych dokumentów. Warto wiedzieć, jakie formalności trzeba spełnić, by móc bez przeszkód rozpocząć pracę w nowym miejscu. Co z orzeczeniem o niepełnosprawności? Czy trzeba je pokazać? Wszystko wyjaśniamy w tekście.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić pracodawcy?

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, personalia rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Co wtedy?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji jest prawem a nie obowiązkiem danego pracownika – informuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania innych danych osobowych, które mogłyby mu umożliwić korzystanie ze szczególnych uprawnień. Do tej kategorii zalicza się także informacja o stopniu niepełnosprawności.

Ile osób z niepełnosprawnościami w Polsce pracuje?

Według danych z czwartego kwartału 2022 r., wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku od 16 do 64 lat wynosił 29.8 proc., podczas gdy ogólny wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej od 20 do 64 lat wynosił 77.3 proc.

Jakie przywileje w pracy dla osób z niepełnosprawnościami?

W Polsce osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do szeregu przywilejów w pracy, które mają na celu ułatwienie im aktywności zawodowej i zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Oto niektóre z tych przywilejów:

1. Krótszy czas pracy: Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą pracować krócej, nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, bez obniżenia wynagrodzenia, które jest ustalane na podstawie stałej miesięcznej stawki​​.

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy: Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 10 dodatkowych dni roboczych urlopu w roku kalendarzowym​​.

3. Dodatkowa przerwa w pracy: Niezależnie od standardowej przerwy, osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek​​.

4. Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny: Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą być zwolnieni z pracy do 21 dni roboczych w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym​​.

5. Zwolnienie z pracy na badania: Pracownicy mają prawo do zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy​​.