Pełniący Terytorialną Służbę Wojskową doczekali się podwyżek z prawdziwego zdarzenia. Ich pensje są bowiem skorelowane z zarobkami żołnierzy zawodowych, którzy otrzymali podniesienie uposażenia. By jednak podwyżki trafiły do Terytorialsów powstać musi rozporządzenie ministra obrony narodowej w tej sprawie.

Wojska Obrony Terytorialnej, będące istotną częścią systemu obronnego kraju, skupiają obecnie około 41 tysięcy żołnierzy, z czego 90 procent stanowią ochotnicy, pracujący na co dzień w różnych gałęziach gospodarki, uczący się. Sporą grupę w WOT stanowią też emeryci mundurowi, dla których jest to możliwość dalszej służby. Według ankiet przeprowadzanych podczas wcielenia nowych żołnierzy pieniądze nie są w pięciu najczęściej wymienianych powodach zaciągnięcia się. Jednakże jeszcze w ubiegłym roku 12-godzinny dzień służby żołnierza kosztował 130 złotych.

Zarobki w WOT

Zarobki Terytorialsów składają się z dwóch podstawowych części. Pierwszą jest stały dodatek „za gotowość”, który dla wszystkich żołnierzy TSW wynosi 10 proc pensji zawodowego szeregowego, czyli obecnie było to dotychczas 496 zł. Drugą częścią są stawki dzienne, uzależnione od stopnia żołnierza. W WOT można otrzymać również premie, urlop nagrodowy oraz dodatki za wyjazdy służbowe np. na granicę. Dodatkowo po 30 dniach odbytej służby żołnierzowi przysługuje ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w postaci 2 dziennych stawek.

Wzór na całość uposażenia żołnierza WOT wyglądałby następująco: (liczba dni służby w miesiącu) x (stawka dzienna dla stopnia) + 496 (stały dodatek gotowościowy).

Podwyżki Terytorialsi 2024

Od 1 stycznia kwoty jakie za dzień powołania (na ćwiczenia lub działania) dostaje żołnierz WOT wzrosły średnio o 11 złotych. To było jednak dopiero wyrównanie poprzedniej podwyżki. Te są bowiem ustawowo skorelowane z uposażeniem żołnierza zawodowego. Dzienna stawka zależy od posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. Dla szeregowego, jest to 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, kaprala - 3,25 proc., zaś podporucznikowi będzie przysługiwać stawka 4,20 proc.

Również comiesięczny dodatek za gotowość powiązany jest ze stawkami dla wojsk operacyjnych. Niezależnie bowiem od stopnia w WOT jest to 10 procent minimalnego uposażenia szeregowego żołnierza zawodowego.

Projekt rozporządzenia MON podwyższy więc de facto uposażenie w WOT. Zgodnie z obietnicami wyborczymi Koalicja 15 października podniosła bowiem uposażenia wojsk operacyjnych. Na razie jednak nie wiadomo kiedy minister obrony narodowej opublikuje rozporządzenie w sprawie podwyżek dla Terytorialsów.

Do niedawna żołnierze obrony terytorialnej w stopniu szeregowego otrzymywali dziennie 141,36 zł jako podstawę swojego uposażenia. Jednakże, biorąc pod uwagę przeliczniki, ich dzienna stawka podstawowego wynagrodzenia wzrośnie do 171 zł. Nie tylko szeregowi zobaczą zmiany w swoich zarobkach; również inne stopnie wojskowe odczują podwyżki. Na przykład, dzienna stawka dla kaprala zwiększy się do 195 zł (było 161), natomiast porucznicy będą teraz otrzymywać 255 zł za każdy dzień służby (poprzednio 221 zł). Wzrost „dniówek” WOT to – w zależności od stopnia - nawet ponad 20 procent.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie tylko otrzymują wynagrodzenie za dni służby, ale także mają prawo do dodatkowej kwoty za tzw. gotowość bojową. Aby kwalifikować się do otrzymania tego dodatku, muszą spełnić wymóg minimum szkoleniowego, który polega na udziale w co najmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu lub wykonaniu innych zadań określonych przez wojsko. Obecnie, dodatek za gotowość bojową wynosi 496 zł. Wraz z zaplanowaną podwyżką żołnierzy zawodowych, jego wysokość ma wzrosnąć do 600. Oznacza to, że łączna kwota, jaką szeregowy żołnierz WOT otrzymać za dwa dni szkolenia i utrzymanie gotowości bojowej, wyniesie 942 zł.

Jak zostać żołnierzem WOT?

Aby zostać ochotnikiem WOT, należy zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwej terytorialnie dla miejsca stałego lub czasowego pobytu trwającego powyżej trzech miesięcy. Kandydaci przechodzą 16-dniowe szkolenie wstępne, które jest podstawą do trzyletniego okresu szkolenia do zdolności bojowej. WOT zapewnia ochronę zatrudnienia dla swoich żołnierzy, zabraniając pracodawcom zwalniania ich z pracy podczas pełnienia służby.

Do WOT może zgłosić się praktycznie każda osoba spełniająca określone warunki: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolności fizyczne i psychiczne do służby, wiek między 18 a 60 lat (dla szeregowych) lub do 63 lat (dla podoficerów i oficerów), a także brak karalności za przestępstwa umyślne i brak zobowiązań do innych form służby wojskowej.