W ostatnich latach polska policja zmaga się z problemem wolnych etatów. Sytuacja ta ma duży wpływ na funkcjonowanie samej formacji.

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie skupiło się na poważnym problemie, z jakim boryka się Policja w Polsce. Wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek, oraz p.o. Komendanta Głównego Policji, insp. Marek Boroń, wskazali na braki kadrowe jako jedno z największych wyzwań.

Ilu policjantów brakuje?

Sytuacja kadrowa w Policji niedługo może zostać uznana za katastrofalną. Z danych przedstawionych przez wiceszefa MSWiA, Czesława Mroczka, wynika, że na rok 2024 przewidziano 108 909 etatów, z czego zatrudnionych jest tylko 96 698 funkcjonariuszy. Braki kadrowe na poziomie 10 procent mogą oznaczać olbrzymie problemy. W wielu regionach liczba wolnych etatów może wynosić podobnie jak w Warszawie – około 20 procent.

Zarobki w policji, a zainteresowanie służbą

W świetle przedstawionych danych, jednym z kluczowych elementów wpływających na zainteresowanie pracą w policji są zarobki. Obecnie początkujący policjant może liczyć na nieco ponad 3500 zł na rękę, co w porównaniu z możliwościami rynku prywatnego wydaje się kwotą niewystarczającą. W kontekście rosnącej gospodarki i niskiej stopy bezrobocia, która obecnie wynosi niewiele ponad 5%, konkurencyjność oferty policji pod względem finansowym znacznie spada.

W ostatnich latach spadło też zaufanie społeczne do policjantów. W 2022 r. CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że zaufanie do mundurowych spadło o 63 proc., zaś w ogóle nie ufa im aż co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Kontrowersje, które pojawiają się w mediach czy też zbyt bliskie związki z polityką, sprawiają, że zawód policjanta jest postrzegany przez społeczeństwo w coraz mniej pozytywnym świetle. Wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek, zwrócił uwagę na spadek wiarygodności formacji jako jedną z przyczyn zmniejszającego się zainteresowania służbą.

Co trzeba zrobić by zostać policjantem?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Przed złożeniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.