Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Ile wynosi? Jak długo można go pobierać? Jakie dokumenty niezbędne, by przyznano świadczenie? Odpowiadamy na wszystkie pytania. Warto zapoznać się z tematem, bo można zyskać co miesiąc dodatkowe pieniądze.

Dodatek aktywizacyjny. Komu przysługuje?

To świadczenie pieniężne, które w założeniu ma zachęcić bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia we własnym zakresie. Jeśli osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy i w tym czasie sama znajdzie zatrudnienie, może otrzymać taki dodatek.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje również wtedy, gdy dostaniemy skierowanie od urzędu pracy, ale tylko na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu z wynagrodzeniem niższym niż minimalna krajowa.

Dodatek aktywizacyjny 2024. Ile wynosi?

Wysokość dodatku zależy od wysokości zasiłku dla bezrobotnych i stanowi 50 proc jego wartości. Do 31 maja 2024 r. to kwota maksymalnie 678.81 zł netto. Od 1 czerwca, ze względu na waloryzację, kwota może być wyższa.

Komu nie przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Nie można ubiegać się o to świadczenie w następujących przypadkach:

– Przy skierowaniu do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez Fundusz Pracy.

– Podjęcie zatrudnienia u pracodawcy, u którego wykonywało się pracę przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.

– Zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego lub podjęcie innej pracy za granicą.

– Przebywanie na urlopie bezpłatnym.

– Przerwa między umowami o pracę wynosząca 1 dzień roboczy bez rejestracji w urzędzie pracy.

Jak wnioskować o dodatek aktywizacyjny?

Należy złożyć wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie urzędu. Można to zrobić osobiście, listownie bądź online na praca.gov.pl. Dodatkowo, niezbędne będą:

Dokument potwierdzający zatrudnienie: Może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub inny dokument, który potwierdza fakt podjęcia pracy zarobkowej.

Zaświadczenie od pracodawcy: Potwierdzenie od pracodawcy, że dana osoba jest zatrudniona, wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia.

Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, w zależności od wymogów lokalnego urzędu pracy.

Na jaki okres przysługuje świadczenie?

Zależy od okoliczności, w jakich bezrobotny znalazł zatrudnienie. Przepisy wyglądają następująco:

Dla osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie: Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez połowę okresu, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek, gdyby pozostała bez pracy. Przykładowo, jeśli ktoś miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez sześć miesięcy, to dodatek aktywizacyjny może być wypłacany przez trzy miesiące.

Dla osób, które podjęły zatrudnienie na podstawie skierowania przez urząd pracy: Dodatek wypłacany jest przez cały okres, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek, gdyby była bez pracy.