Z dniem 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 4.242 zł brutto, zaś od lipca 2024 roku będzie ono wynosić 4.300 zł brutto. Czy pracodawca może zaproponować Ci wynagrodzenie niższe od minimalnego? Jest to możliwe w określonych sytuacjach.

Płaca minimalna na umowie o pracę

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci pracownikowi płacy minimalnej, narusza jego prawa pracownicze.

Kiedy pracodawca może zaproponować Ci wynagrodzenie niższe od minimalnego?

Jak wskazano powyżej, wypłacenie pensji poniżej minimalnego wynagrodzenia jest łamaniem praw pracowniczych. Istnieje jednak sytuacja, w której pracodawca może zaproponować Ci wynagrodzenie niższe od minimalnego. Wówczas różnicę między wypłacona pensją a minimalnym wynagrodzeniem wyrównuje premią lub innymi dodatkami.

Co warunkuje taką możliwość? Pracodawca może to zrobić, ponieważ pojęcie „wynagrodzenia za pracę” nie jest równoznaczne z wynagrodzeniem zasadniczym, które ustala się w umowie o pracę. Suma wszystkich składników wynagrodzenia musi jednak wynosić co najmniej tyle, ile płaca minimalna w danym okresie.

Czego nie można zaliczyć do płacy minimalnej?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać, dlatego też pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania jaki wprowadzą dla swoich pracowników.

Do płacy minimalnej nie zalicza się:

  • nagroda jubileuszowa,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • dodatek za staż pracy.