Zakład aktywności zawodowej (ZAZ), który jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład stowarzyszenia, może wystawić informację o kwocie obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli jego dane są umieszczone na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi dającej prawo do ulgi.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jej pytanie dotyczyło ZAZ, który jest pracodawcą, spełnia wymagane przepisami warunki do udzielania ulg we wpłatach na fundusz, ale to nie on wystawia faktury kontrahentom za świadczone usługi. Robi to bowiem stowarzyszenie, w ramach którego działa ZAZ, i w związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy w takim przypadku może wystawiać informacje o kwocie obniżenia w należności na rzecz PFRON.

Fundusz wyjaśnia, że w opisanym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 22 ust. 10a pkt 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem art. 22 ust. 1–10, art. 22a i art. 22b, które szczegółowo regulują zasady udzielania i korzystania z obniżeń, mają zastosowanie do sprzedawców usług lub produkcji oraz ich nabywców należących do dwóch wskazanych w nim grup. Pierwsza z nich to jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 280), np. ZAZ. Natomiast drugi typ to wydzielone jednostki organizacyjne wchodzące w skład innych pracodawców, np. oddziały spółek. Warunkiem jest jednak, aby dane podmiotów wymienionych w art. 22 ust. 10a były ujawnione na fakturze dokumentującej zakup usługi lub produkcji.

PFRON dodaje, że na fakturze – obok danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, mogą być zawarte dane dotyczące jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład innych pracodawców, jako świadczącej usługę lub będącej wytwórcą produkcji. Danymi identyfikującymi taką jednostkę na fakturze będą jej nazwa i adres. Dlatego brak jest przeszkód do wystawienia informacji INF-U o kwocie obniżenia wpłat przez ZAZ będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład stowarzyszenia, o ile jej dane jako faktycznego sprzedającego są ujęte na fakturze dokumentującej dokonany zakup usługi lub produkcji. W takim przypadku w części druku INF-U, dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu sprzedającego, należy wpisać dane ZAZ razem z posiadanym przez niego numerem NIP jako płatnika podatków i składek ZUS.

Fundusz przypomina przy tym o wypełnieniu poz. 5 na formularzu INF-U, w której zgodnie z objaśnieniami trzeba wpisać cyfrę 1 lub 2 w zależności od tego, do którego typu jednostek wymienionych w art. 22 ust. 10a ustawy zalicza się nabywca. ©℗