Ostatnie lata w policji to nie tylko wzrost pensji, ale również i spadek zaufania społecznego. Ze służby odchodzi sporo wyszkolonych mundurowych, zaś na ich miejsce nie ma chętnych. Ile można zarobić?

Polska Policja na początku drugiej dekady XXI wieku przechodzi kryzys. Formacja długo odzyskiwała prestiż i społeczny szacunek dla munduru, ale ostatnie lata nie były szczęśliwe dla stróżów prawa. W 2022 r. CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że zaufanie do mundurowych spadło o 63 proc., zaś w ogóle nie ufa im aż co trzeci mieszkaniec naszego kraju.

Etaty w policji czekają

Przez lata pensje policjantów niewiele się zmieniły, zaś presja polityczna i często komiczne cięcia – jak np. zakaz posiadania czajnika w gabinecie – spowodowały odejście kolejnych doświadczonych funkcjonariuszy. Teraz policja ma kilkanaście tysięcy wolnych etatów. W samej Warszawie może być to aż 1 000 miejsc, co odpowiada około 10 procent obecnego stanu formacji w tym mieście.

Jakie pieniądze w policji?

Podniesienie finansowych warunków pracy to główny przyczynek, który ma przyciągnąć do służby młode osoby. Osoby poniżej 26. roku życia już na start mogą liczyć na ok. 4900 zł netto pensji, a jeśli załapią się na służbę w Oddziale Prewencji Policji, otrzymają również dodatkowe 500 zł. W przypadku zatrudnienia funkcjonariusza powyżej 26. roku życia kwota netto zmienia się na brutto, bowiem pensja jest niższa o kwotę podatku dochodowego. Jeszcze niedawno, w 2019 roku pensja netto kursanta-policjanta wynosiła 2376 zł i śmiano się, że policjant zarabia mniej niż kasjer w dyskoncie. Te czasy jednak minęły i w formacji można zarobić, bowiem oprócz podstawy pensji są również jej "składowe".

Do pensji dochodzą różne dodatki, takie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za pracę w dni świąteczne. Ponadto na najlepszych czekają nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. Wszyscy policjanci otrzymują natomiast m.in. trzynastki i mundurówki, dopłaty do wypoczynku i dojazdów oraz za brak mieszkania. Aktywni funkcjonariusze mogą też rozpocząć studia kierunkowe I stopnia. Po 25 latach służby należy się natomiast emerytura.

Jakie wymagania do policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Przed złożeniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.

Jak wygląda rekrutacja w policji?

Tak wyglądają etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • Test wiedzy - test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
 • Badania psychologiczne - badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
 • Komisja lekarska - W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.
 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego - W stosownym czasie kandydat zostanie również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.