Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe są wyższe. To dobra wiadomość dla pracowników budżetówki. Nowe przepisy regulujące wysokość nagród jubileuszowych oraz odpraw weszły w życie w listopadzie 2023 r. Kogo konkretnie dotyczą? Kto może liczyć na duży zastrzyk pieniędzy?

Nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne dla pracowników sektora publicznego zostały znacznie zwiększone zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w listopadzie 2023 roku. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, datowane na 30 kwietnia 2008 roku, dotyczące warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji, zostało zmienione (Dz.U. z 2023 r. poz. 914).

Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej i odprawy?

Przypomnijmy, że nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy, a więc nie przysługuje wszystkim zatrudnionym, nawet jeśli przepracowali w jednym zakładzie pracy wiele lat lub też mają ogólnie duży staż pracy w wielu firmach bądź instytucjach.

Nagroda jubileuszowa i warunki jej przyznawania są regulowane w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących pewnych grup zawodowych. Należy się ona m.in.:

 • nauczycielom,
 • pracownikom samorządowym,
 • pracownikom służby cywilnej,
 • pracownikom służby zdrowia,
 • pracownikom urzędów skarbowych,
 • górnikom.

Ważne

Nowe przepisy wprowadzające podwyżkę nagrody jubileuszowej mają zastosowanie wyłącznie do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wprowadzenie zmian wynika z implementacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 października 2023 r., które modyfikuje wcześniejsze rozporządzenie dotyczące warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2369).

Nagroda jubileuszowa 2023 - zmiany od listopada

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w zależności od liczby lat pracy. Im dłużej ktoś pracuje, tym wyższą nagrodę jubileuszową może on otrzymać. Nagroda jest przyznawana w następujących proporcjach:

 • 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy;
 • 100 proc. po 25 latach pracy;
 • 150 proc. po 30 latach pracy;
 • 200 proc. po 35 latach pracy;
 • 300 proc. po 40 latach pracy;
 • 400 proc. po 45 latach pracy.

Nowością w stosunku do poprzednich regulacji jest wprowadzenie dodatkowego progu - 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy. Oznacza to docenienie najdłużej pracujących pracowników.

Nagroda jubileuszowa. Jak ją obliczyć? [WARUNKI]

Co się liczy do ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej? I kiedy następuje wypłata jubileuszówki?

 • Prawo do nagrody jubileuszowej uwzględnia wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, które mogą być wliczone na podstawie odrębnych przepisów.
 • Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
 • Wypłata nagrody jubileuszowej następuje natychmiast po nabyciu prawa do niej.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Odprawa emerytalna 2023. Dla kogo i na jakich zasadach [PROGI]

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał z powodu przejścia na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.

Odprawa emerytalna jest wypłacana każdemu, kto:

 • nabędzie prawa do emerytury (osiągnie określony wiek),
 • zakończy stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (standardową lub wcześniejszą),
 • nie pobierał wcześniej odprawy.
Ile wynosi odprawa 2023 dla pracowników budżetówki? / ShutterStock

Ile wynosi odprawa?

Wysokość odprawy w budżetówce zależy od stażu pracy i wynosi od jednomiesięcznego do sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ma prawo do:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony co najmniej 10 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat;
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.

Co ważne, jednorazowa odprawa pieniężna obliczana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ważne

Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Uzasadnienie dla tych zmian odnosi się do analogicznych regulacji obowiązujących wobec pracowników urzędów państwowych, takich jak pracownicy Policji czy Straży Granicznej, zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 765).