Projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przygotowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wychodzi naprzeciw rozwojowi technologicznemu i wprowadza możliwość przeprowadzenia rozeznania za pośrednictwem Terminala Mobilnego

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku posiadania informacji o konieczności zbadania sytuacji rodzinnej wywiad musi zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni roboczych od doniesienia. W sytuacjach krytycznych, gdy interwencja pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie musi zostać przeprowadzona w trybie pilnym na wywiad należy przeprowadzić w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Do spotkania dochodzi w dniu roboczym, w miejscu, w którym znajduje się osoba/rodzina potrzebująca pomocy. W wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od tej zasady, jednakże musi się to odbyć za zgodą
kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

W czasie wywiadu pracownik socjalny musi zwrócić uwagę na:
- indywidualne cechy,
- sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową
osoby lub osób, które potrzebują pomocy.
Ponadto pracownik socjalny uprzedza o konieczności każdorazowego informowania o zmianie warunków związanych z przyznaniem pomocy.Reklama

Przepisy zezwalają także w względem niektórych grup osób do skorzystania przez pracownika socjalnego. Prowadzącego sprawę z pomocy wykwalifikowanej kadry, pracującej w jednostkach opiekujących się daną osobą np. podmiotu leczniczego, domu pomocy społecznej,

Względem osób stale korzystających z pomocy, aktualizacja wywiadu powinna być przeprowadzana co pół roku.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.