Urlop wychowawczy to szczególny rodzaj urlopu, który pracownik może wykorzystać na opiekę nad dzieckiem w okresie jego dzieciństwa. Jego celem jest umożliwienie rodzicom poświęcenia czasu na opiekę, wychowanie i rozwijanie więzi rodzinnych. Komu przysługuje? Na jakich warunkach? O tym w poniższym artykule.

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, posiadający minimum 6-miesięczny staż pracy. Nie może być on jednak liczony u pracodawcy, u którego zostanie wykorzystany urlop. Chodzi tutaj o ogólny staż liczony u wszystkich pracodawców.

Urlop wychowawczy. Kiedy należy go wykorzystać i ile czasu trwa?

Urlop wychowawczy należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Pełny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, z czego jeden miesiąc jest przeznaczony na wykorzystanie dla drugiego rodzica.

Jeśli drugi rodzic nie wykorzysta tego miesiąca, nie może on zostać przejęty przed pierwszego opiekuna. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeden z rodziców nie żyje lub jest pozbawiony praw rodzicielskich. Wówczas drugiemu rodzicowi należy się urlop w całości, w wymiarze 36 miesięcy.

Urlop wychowawczy. Jak można go podzielić?

Rodzice mogą się podzielić urlopem wychowawczym w stosunku pół na pół, czyli każdy z nich wykorzystuje po 18 miesięcy. Urlop ten można podzielić maksymalnie na 5 części.

Urlop wychowawczy, a zasiłek wychowawczy

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. W okresie jego obowiązywania pracownik nie traci uprawnień do składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż finansowane są przez budżet państwa.

W okresie korzystania z urlopu można ubiegać się o zasiłek wychowawczy, spełniając następujące kryteria:

  • pracownik nie pobiera innych świadczeń (np. zasiłku macierzyńskiego),
  • pracownik przed urlopem był zatrudniony na podstawie umowy o pracę minimum 6 miesięcy,
  • pracownik nie powrócił do wykonywania pracy zarobkowej,
  • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

W okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje prawo do pobierania zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS.