Karta segregacji medycznej będzie elementem dokumentacji medycznej pacjenta i ma ułatwić kierowanie do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). POZ z kolei, dzięki zmianom, będzie miała mniej pracy przy przygotowaniu indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM).

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który trafił do konsultacji społecznych.

Opieka koordynowana w POZ wymaga przygotowania IPOM. Dane zawarte w planie powielają informacje z dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza POZ, ale są uzupełnione o dodatkowe dane z innych konsultacji (pisaliśmy o tym w artykule: „Nowe biurokratyczne obowiązki dla pielęgniarek i lekarzy”, DGP nr 143/2023). Wątpliwości pojawiły się wokół potrzeby umieszczania w IPOM informacji o wcześniejszych poradach dotyczących leczenia danej przypadłości, np. leczonego od wielu lat nadciśnienia. Postanowiono rozstrzygnąć ten dylemat, doprecyzowując, że obędzie się bez danych historycznych – należy się ograniczyć do planowanych i na bieżąco realizowanych konsultacji.

264 szpitalnych oddziałów ratunkowych jest w Polsce

552 tyle funkcjonuje punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Łatwiej ma być również w obszarze ratownictwa medycznego. Dokumentacją indywidualną wewnętrzną nie będzie już karta zlecenia wyjazdu, ponieważ nie jest ona dokumentacją medyczną. Z kolei do katalogu dokumentacji pacjenta dodano kartę segregacji medycznej zakładaną po dotarciu do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Dokument służy wstępnemu określeniu za pomocą kolorów, jak pilnej pomocy pacjent wymaga:

  • czerwony – natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  • pomarańczowy – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  • żółty – do 60 minut;
  • zielony – do 120 minut;
  • niebieski – 240 minut.

Obecnie każdy pacjent otrzymuje po pobycie w SOR-ze kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wymagającą podpisu lekarza. Projektowana regulacja ma dostosować przepisy dotyczące osób, które nie wymagają natychmiastowego leczenia i diagnostyki i dostają kolor zielony lub niebieski. Planowane jest, żeby do 31 grudnia 2023 r. przy każdym SOR została uruchomiona nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Wprowadzana zmiana umożliwi – w sytuacji, w której przeprowadzenie segregacji medycznej pacjenta z kolorem zielonym lub niebieskim stanowi ostatni etap jego pobytu w SOR – zastąpienie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego kartą segregacji medycznej podpisaną przez osobę przeprowadzającą ocenę, czyli niekoniecznie lekarza – również pielęgniarkę lub ratownika medycznego. To uprości prowadzenie dokumentacji medycznej, a pacjent z kartą segregacji trafi na odział nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. ©℗