Ministerstwo Zdrowia proponuje odstąpienie od nakładania kar za brak lekarza w karetce specjalistycznej. Chce też doprecyzować przepisy o ofertach placówek dotyczących zespołów z dwoma paramedykami.

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przewidziano w nim, że przepisy dotyczące kar umownych nie będą obowiązywały w odniesieniu do sytuacji, gdy w karetce nie ma lekarza, jeśli w składzie zespołu są co najmniej trzy osoby mające kwalifikacje ratownika medycznego lub pielęgniarki uprawnionej do pracy w ratownictwie medycznym.

Podczas pandemii w karetkach specjalistycznych, czyli wymagających trzyosobowej obsady, lekarza mógł zastąpić ratownik medyczny albo pielęgniarka o odpowiednich kwalifikacjach. Od lipca przepisy te przestały obowiązywać, co wywołało obawy, że NFZ zacznie nakładać na zatrudniających do zespołów ratownictwa medycznego kary za brak lekarzy w ambulansach. Tymczasem osób chętnych do takiej pracy wciąż brakuje, a sytuacji wcale nie poprawiło złagodzenie dotyczących ich wymagań (pisaliśmy o tym w tekście: „Brak lekarzy chętnych do pracy w karetkach, a grożą za to kary”, DGP nr 141/2023). Z uzasadnienia projektu wynika, że braki kadrowe w karetkach typu S sięgają w skali kraju ogółem 54 proc., co oznacza, że w 174 z 322 karetek nie ma lekarza.

Przepis, który wykluczy stosowanie kar umownych w przypadku braku lekarza w karetkach S, wejdzie w życie w dzień po dniu ogłoszenia rozporządzenia. Uwagi do projektu są zbierane do dziś.

Resort planuje również zmiany dotyczące karetek do transportu pacjentów. Zawarto je w opublikowanym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przewiduje on premiowanie tych podmiotów, które zapewniają więcej zespołów mających w składzie co najmniej dwie osoby z uprawnieniami do pracy w karetce systemowej. Do tej pory przepisy były niejasne, przewidywały bowiem, że liczy się „procentowy udział” takich zespołów. Zdaniem sądów oznaczało to, że przewagę powinny mieć placówki, w których najwyższy jest procentowy udział czasu realizacji świadczeń przez zespół z co najmniej dwoma paramedykami, a nie liczba zespołów. Takie podejście wynikało z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (wyrok z 22 września 2020 r., sygn. akt II SA/Op 171/20), a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 20 kwietnia 2023 r., II GSK 146/21). Z kolei NFZ stał na stanowisku, że ważny jest udział procentowy w ogólnej liczbie karetek, więc teraz postanowił to doprecyzować w przepisach, które regulują kryteria wyboru ofert.

Regulacje dotyczące „przewozówek” również wejdą w życie dzień po dniu publikacji. Uwagi do tego projektu można przekazywać do 2 października. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady. ©℗