Od 1 października br. rektorzy będą mogli składać do ministra edukacji i nauki wnioski o stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wysokość jednorazowo wypłacanego świadczenia wyniesie 17 tys. zł.

Uczelnie mogą zgłaszać osoby, które w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczyły rok studiów i uzyskały wpis na kolejny rok (czyli 2023/2024). Tych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia (magisterskie).

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane ze studiami odbywanymi na danym kierunku. Przykładowo do wyróżniających wyników naukowych można zaliczyć: autorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię czy samodzielne wygłoszenie referatu naukowego, którego student jest autorem itp.

Natomiast za znaczący dorobek artystyczny studenta uważa się m.in. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego zaprezentowanego na festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu albo istotny udział w powstaniu m.in. filmu, spektaklu teatralnego, operowego, musicalowego.

Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe można otrzymać za wyróżniające wyniki w sportach olimpijskich, paraolimpijskich, uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata lub Europy itp.

Co ważne, świadczenie nie przysługuje studentowi mającemu już tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, licencjata, inżyniera albo równorzędny. Świadczenia nie uzyska też osoba, której łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (z tym że w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, a studiów II stopnia – 7 semestrów).

Studenci, którzy kształcą się na kilku kierunkach, mogą otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie fakultecie.

Termin na złożenie wniosków przez rektorów upływa 25 października br. Następnie minister edukacji będzie miał kilka miesięcy na ich ocenę. W pierwszej kolejności wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostaną poddane ocenie formalnej. Na tym etapie są sprawdzane kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć.

Następnie zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej zgodnie z przyjętym przez resort kluczem.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2024 r. ©℗