Na nowe odpłatne urlopy i jednorazowe odprawy pieniężne będą mogli liczyć pracownicy sektora energetycznego i górnictwa węgla brunatnego. Nowe przepisy mają wspomóc transformację energetyczną kraju, wspierając przy tym osoby pracujące w sektorach odpowiedzialnych za emisję CO2.

W czwartek, 14 września, wchodzi w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1737).

Urlop górniczy i urlop energetyczny

Urlop energetyczny lub górniczy może mieć wymiar do czterech lat i będzie przyznawany przez pracodawcę na wniosek pracownika.

  • Prawo do urlopu energetycznego zyskają osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do emerytury pomostowej, oraz pracownicy wykonujący w wymiarze nie niższym niż pół etatu określone w ustawie prace produkcyjne lub remontowe.
  • O urlop górniczy natomiast mogą się ubiegać pracownicy, którym ze względu na wiek i staż pracy brakuje do czterech lat do nabycia emerytury górniczej, osoby wykonujące prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do emerytury pomostowej, oraz pracownicy, którzy przez co najmniej połowę czasu pracy wykonują czynności określone w ustawie w zakresie prac remontowych lub produkcyjnych, którym brakuje cztery lata do nabycia prawa do emerytury.

Wykazy prac remontowych lub produkcyjnych obejmują również m.in. takie prace, jak sprzedaż energii elektrycznej i ciepła do odbiorców bezpośrednio przyłączonych do elektrowni oraz prowadzenie robót rekultywacyjnych po zakończonej eksploatacji górniczej czy organizowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Jest zatem szansa, że z urlopów skorzysta szeroka grupa uprawnionych.

Odprawy - na jakich zasadach?

Osoby, które nie spełniają warunków do uzyskania w niedalekiej przyszłości prawa do emerytury, ale mające co najmniej pięcioletni staż pracy u danego pracodawcy, mogą natomiast liczyć na jednorazową odprawę pieniężną w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Warunkiem jest niekorzystanie z innych uprawnień związanych z rozwiązywaniem umowy o pracę oraz niepodejmowanie przez 24 miesiące od dnia rozwiązania umowy o pracę zatrudnienia – w dowolnej formie – w przedsiębiorstwie energetycznym lub górnictwa węgla brunatnego. ©℗