Tegoroczne zmiany przepisów dotyczące dostępu do broni zmieniły nie tylko grupy, którym udziela się pozwolenia, ale także myślenie ustawodawcy o potrzebie posiadania broni przez społeczeństwo.

Dyskusja o szerszym dostępie do broni dla społeczeństwa trwa w Polsce już trzecią dekadę. Od miesiąca ułatwienia mają osoby, które na co dzień operują bronią służbową. Nowe regulacje zapisano bowiem w szerszym akcie prawnym, który w procesie legislacyjnym funkcjonował pod nazwą ustawy "o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych". Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 27 kwietnia, zaś vacatio legis trwało 3 miesiące. Oznacza to, że od końca lipca mamy ułatwioną drogę do posiadania broni dla określonych grup społecznych.

Dostęp do broni dla mundurowych

Nastąpiła ważna zmiana w myśli prawnej dotyczącej pozwolenia na broń. Osoby, którym przydzelono broń służbową niejako z urzędu mają "ważną przyczynę posiadania broni". Dotychczas broń do celów ochrony osobistej umotywować można było jedynie "stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia”. Obecnie ułatwiony dostęp jest motywowany "chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza". W naturalny sposób mundurowi będą również mogli podnosić swoje umiejętności strzeleckie. O zmiany walczyli przedstawiciele związków zawodowych polskich służb.

Ustawodawca szczegółowo przedstawił, kto będzie mógł skorzystać z ułatwień starając się o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej. Są to: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym zastrzeżeniem są objęci żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy muszą najpierw „odsłużyć” dwa lata.

Jak zdobyć pozwolenie na broń?

By otrzymać pozwolenie trzeba przedstawić ważną przyczynę posiadania broni oraz:

· mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);

· posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

· posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;

· nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

· nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;

W uproszczonej procedurze należy dodać do wniosku: zaświadczenie o zatrudnieniu (np. w Policji, Straży Granicznej itp.) i zaświadczenie o przydzieleniu broni służbowej. Wymienione zaświadczenia zwalniają z kosztownego egzaminu na broń palną.

Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji jest Wydział Postępowań Administracyjnych i to właśnie do niego musimy kierować wnioski o wydanie pozwolenia na broń palną. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.