Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w gminie, w której mieszkamy. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. – otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia
Kiedy dostanę świadczenie na dziecko?
Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w gminie, w której mieszkamy. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. – otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia
Mam dwoje dzieci, z których jedno studiuje, a drugie jest niepełnoletnie. Czy otrzymam 500 zł?
Tak, po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli wychowuje się w niej dziecko niepełnosprawne.
Moja niepełnoletnia córka zaszła w ciążę. Czy dostanę wsparcie?
Jeżeli jest to jedyne dziecko, wówczas rodzic otrzyma świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego. Niepełnoletnia córka także otrzyma pomoc na swoje dziecko po jego urodzeniu.
Urodziłam bliźniaki. Czy mogę liczyć na pieniądze na każde dziecko?
Świadczenie przysługuje na oboje dzieci. Na drugie niezależnie od dochodu, a na pierwsze, gdy dochody nie przekraczają 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).
Jeżeli w czteroosobowej rodzinie starsze dziecko osiągnie 18 lat, czy młodsze straci pomoc?
Gdy w rodzinie 4-osobowej (2 dzieci + 2 rodziców) pobierającej świadczenie wychowawcze na oboje dzieci (w tym na pierwsze, spełniając kryterium dochodowe), starsze osiągnie 18 lat, to – o ile kryterium dochodowe nadal będzie spełniane – na dziecko młodsze będzie przysługiwało świadczenie. Gdyby przysługiwało tylko na dziecko młodsze, to po osiągnięciu 18 lat przez starsze świadczenie będzie wypłacane nadal pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
Jak wygląda sytuacja, gdy trzecie i czwarte dziecko w rodzinie mają poniżej 18 lat, natomiast pierwsze i drugie jeszcze nie ukończyły 25 lat i studiują (są na utrzymaniu rodziców)?
Gdy rodzic ma czworo dzieci: dwoje, które ukończyło 18 lat oraz dwoje młodszych, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko na dwoje młodszych dzieci. W takim przypadku świadczenie wychowawcze na najmłodsze dziecko będzie przysługiwało niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu, natomiast świadczenie na starsze dziecko, które nie ukończyło 18 lat, będzie przysługiwało, jeżeli spełnione zostanie kryterium dochodowe.
Jakie dokumenty będą musiały złożyć rodziny ubiegające się o wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko?
Jeżeli rodzic ubiega się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, składa tylko wniosek o świadczenie wychowawcze.
Czy wspólne dziecko rodziców, którzy mają już po jednym niepełnoletnim potomku z poprzednich związków, jest traktowane jako drugie?
Po narodzinach dziecka tworzą oni rodzinę pięcioosobową. Świadczenie otrzymają na dwoje dzieci, niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).
Jaką pomoc finansową i kiedy otrzymają samorządy w związku z obsługą programu?
W tym roku samorządy otrzymają 2 proc. prowizji na obsługę wypłat świadczenia wychowawczego, od przyszłego roku będzie to 1,5 proc. Pierwsze środki trafią do gmin już tydzień po opublikowaniu ustawy.
Jak wygląda sytuacja osoby po rozwodzie, która ma jedno dziecko z poprzedniego związku i drugie w obecnym?
Jeżeli sprawuje opiekę nad obojgiem dzieci, świadczenie będzie przysługiwać na drugie dziecko, niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Mam dwoje dzieci. Pierwsze jest pełnoletnie, drugie ma 17 lat. Czy otrzymam na nie 500+?
Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Zatem przy dwojgu dzieciach, z których jedno jest pełnoletnie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko na młodsze, jeżeli spełnione zostanie ww. kryterium dochodowe. Starsze dziecko do ukończenia 25 lat będzie zaliczone do składu rodziny, o ile pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Kto otrzyma świadczenie 500 zł, gdy biologiczni rodzice będą mieli ograniczone (a nie odebrane) prawa rodzicielskie?
W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom i umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej świadczenie wychowawcze rodzicom dziecka nie przysługuje. Natomiast rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
Będzie on wypłacany na każde dziecko, niezależenie od dochodu.
Czy urzędnicy będą kontrolować, na co rodzice wydają przyznane środki?
Nie. Jedynie w przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie można przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby ustalić, jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.
Co się stanie, gdy rodzic korzystający ze wsparcia będzie je marnotrawił lub wydawał niezgodnie z przeznaczeniem?
W takim przypadku możliwa będzie zamiana świadczenia wychowawczego w całości lub w części w formie rzeczowej (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).
Czy będą konsekwencje, jeżeli rodzina uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?
W takim przypadku możliwa będzie odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.
Czy istnieje katalog zaświadczeń, które trzeba będzie dostarczyć przy ubieganiu się o 500 zł na pierwsze dziecko?
Wykaz konkretnych dokumentów potwierdzających dochód będzie zależał od indywidualnej sytuacji rodziny.
W jaki sposób będzie liczony dochód?
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres jego przyznawania, tj. okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r., ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wychowujemy z żoną trójkę dzieci, z tym że pierwsze nie jest biologiczną córką żony. Kto powinien złożyć wniosek: ja czy żona?
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie mógł złożyć rodzic tylko na swoje dzieci. Jednocześnie można upoważnić drugiego małżonka do złożenia wniosku.
Mąż ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Jestem teraz w ciąży, czyli to jest moje pierwsze dziecko, a męża drugie. Czy mężowi należy się 500 zł na dwoje, czy na jedno dziecko?
Gdy dziecko z poprzedniego małżeństwa męża mieszka z państwem, wówczas świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego. Po narodzinach drugiego świadczenie na nie będzie przysługiwać będzie niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Jestem mamą dwóch dziewczynek. Z ojcem młodszej prowadzimy wspólne gospodarstwo. Starsza córka również mieszka z nami. Czy jako mama dwójki dzieci otrzymam na drugie 500 zł?
Tak. Jeżeli będzie spełnione kryterium dochodowe, wówczas świadczenie będzie przysługiwać także na starszą córkę, do ukończenia przez nią 18 lat.
Jestem samotnym ojcem. Mam jedno dziecko. Czy dostanę dodatek?
Tak, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kryterium dochodowego.
Czy jeżeli otrzymam świadczenie wychowawcze, mogę stracić świadczenia rodzinne?
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, zwłaszcza przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, a więc nie spowoduje utraty tych świadczeń.
Czy będę płacić podatek od 500 zł? Czy trzeba będzie wpisywać je do PIT?
Nie, to kwota, od której nie będą odprowadzane podatki.
Kiedy dostanę pieniądze, jeśli złożę wniosek w kwietniu?
W początkowym okresie gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Mamy dwójkę dzieci, ale nie wzięliśmy ślubu. Czy dostaniemy świadczenie?
Tak. Zgodnie z ustawą rodzinę stanowią m.in. rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia 25. roku życia) z poprzednich związków, o ile wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko. Na drugie świadczenie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Sąd odebrał mi opiekę nad dzieckiem. Czy dostanę 500 zł na nie?
Nie. Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, świadczenie nie przysługuje.
Czy urzędnicy będą mogli odebrać dodatek? W jakich sytuacjach?
Nie. Jeśli świadczenie wychowawcze będzie marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, gmina będzie mogła zrealizować je w całości lub w części w formie rzeczowej, a także w formie opłacania usług, np. wniesienia opłaty za przedszkole lub opłacenia obiadów w szkole. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już od wielu lat w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Mam dziecko z pierwszego związku. Mój obecny mąż – także. Czy dostaniemy wsparcie?
Tak. Otrzymają państwo świadczenia na dzieci, które z państwem zamieszkują.
Mam jednego syna, a partner dwie córki. Mieszkamy razem, ale nie mamy ślubu. Na które dzieci przysługuje świadczenie?
W tej sytuacji mamy do czynienia z dwiema niepełnymi rodzinami – matki z synem i ojca z dwiema córkami. Każdy z rodziców może wnioskować o świadczenie na własne dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje więc na syna po spełnieniu kryterium dochodowego. Na obie córki, jeżeli będzie spełnione kryterium, lub na młodszą (bez tego warunku). Gdyby czytelnicy mieli wspólne dziecko, byłaby to już rodzina i świadczenie wychowawcze należałoby się wówczas na troje najmłodszych i na czwarte po spełnieniu kryterium dochodowego.
Córka skończyła właśnie 18 lat, ale nadal pozostaje na naszym utrzymaniu, bo studiuje. Synek ma 6 lat. Czy otrzymamy świadczenie?
Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto (lub 1200 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).
Adoptowaliśmy z żoną córkę, a trzy lata później urodził się nasz biologiczny syn. Czy przysługuje nam świadczenie na niego? Dzieci są niepełnoletnie.
Dzieci adoptowane są traktowane dokładnie tak samo jak biologiczne. Na drugie świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na starszą córkę po spełnieniu kryterium dochodowego.
Zarabiam 1200 zł, córka mieszka ze mną, ojciec opiekuje się nią w weekendy. Płaci 300 zł alimentów. Czy otrzymam 500 zł?
Tak. Z podanych informacji wynika, że spełnione jest kryterium dochodowe. 1200 zł plus 300 zł alimentów daje 1500 zł. Dzieląc tę kwotę przez dwie osoby (mama i córka), otrzymujemy 750 zł na osobę.
Mąż pracuje w Londynie, ja mieszkam z trójką dzieci w Polsce. Czy dostanę świadczenie na drugie i trzecie dziecko?
To zależy od tego, w jakiej wysokości mąż pobiera świadczenie rodzinne w Wielkiej Brytanii. Jeśli jest niższe niż suma świadczeń w Polsce, otrzymają państwo stosowne wyrównanie.
Młodsza, 16-letnia córka urodziła dziecko. Mieszkamy razem. Czy mimo narodzin wnuka będzie nam przysługiwać świadczenie?
Świadczenie nadal będzie przysługiwać. Córka po spełnieniu kryterium dochodowego otrzyma świadczenie na swoje dziecko.
Mamy dwoje własnych dzieci i dwoje w ramach rodziny zastępczej. Na które z nich będzie przysługiwać 500 zł?
Na każde z dzieci w ramach rodziny zastępczej będzie przysługiwać niezależnie od dochodu dodatek w wysokości 500 zł. W przypadku dzieci biologicznych świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na drugie, niezależnie od dochodu, zaś na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Jako babcia jestem opiekunem prawnym trojga wnucząt. Czy otrzymam świadczenie, czy ma do niego prawo biologiczna matka?
Jeśli wnuki są niepełnoletnie, otrzyma pani po 500 zł na każde z nich. W tym przypadku liczymy tylko dochody dzieci. Biologiczna matka nie może wystąpić o te pieniądze.
Samotnie wychowuję syna, pobieram zasiłek rodzinny. Czy jeśli wystąpię o świadczenie wychowawcze, stracę do niego prawo?
Nie. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inny rodzaj świadczenia zależny od kryterium dochodowego. Są to świadczenia z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, stypendia dla uczniów i studentów, dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne. Rodziny, którym zostanie przyznane 500 zł na dziecko, nie utracą więc dotychczasowej pomocy finansowej z innych źródeł.
Czy jeżeli rodzina ma długi, to komornik będzie mógł pobrać należność z otrzymanego świadczenia?
Nie. Świadczenie wychowawcze nie będzie podlegać ani egzekucji sądowej, ani egzekucji administracyjnej.
Samotnie wychowuję niepełnoletnie dziecko. Mój dochód jest zmienny, ponieważ pracuję na umowę-zlecenie. Jak będzie wyliczane moje prawo do świadczenia?
Podstawą obliczenia będzie dochód z roku bazowego, tj. 2014. Jeśli okaże się nieaktualny ze względu na np. utratę wynagrodzenia w razie straty lub zmiany pracy albo zakończenia realizacji umowy-zlecenia, organ nie uwzględni utraconego dochodu, obliczając dochód rodziny. Oceną wszystkich występujących w indywidualnej sprawie okoliczności, w tym ustalaniem sytuacji dochodowej dla potrzeb przyznania świadczenia wychowawczego, będą zajmowały się urzędy miast/gmin lub ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się i to one w formie decyzji administracyjnej rozstrzygać będą, czy w konkretnej sprawie spełnione będą warunki ustawowe do przyznania świadczenia, w tym kryterium dochodowe na pierwsze dziecko.
Mamy czteroletnią córkę. Czy otrzymamy na nią świadczenie?
W przypadku jedynego lub pierwszego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe. Po jego spełnieniu rodzice otrzymają świadczenie na dziecko.
Mam dwoje dzieci, z których jedno jest pełnoletnie. Czy otrzymam wsparcie na drugie?
Gdy pierwsze dziecko skończy 18 lat, drugie będzie traktowane jako pierwsze. Wówczas świadczenie na nie będzie przysługiwało po spełnieniu kryterium dochodowego. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest liczone do składu rodziny przy ustalania dochodu. W rodzinie, w której jest dwoje rodziców i dwoje dzieci – niepełnoletnie oraz pełnoletnie pozostające na utrzymaniu – dochód rodziny dzielimy na cztery osoby.
Czy kobieta, która ma jedno dziecko ze związku nieformalnego, a drugie z formalnego, w którym teraz jest, otrzyma świadczenie?
Taka rodzina jest traktowana jako posiadająca jedno dziecko wspólne i jedno z innego związku, więc razem ma dwoje dzieci. Świadczenie na drugie dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Wychowujemy z partnerem troje dzieci, syna z mojego poprzedniego związku, córkę partnera z innego związku i wspólną córkę. Na ile dzieci będzie nam przysługiwać wsparcie?
Gdy w związku jest jedno wspólne dziecko, a zarówno ojciec, jak i matka mają po jednym z poprzednich związków, to jest on traktowany jak rodzina z trójką dzieci (jeśli z nimi mieszkają) i otrzyma świadczenie na dwójkę, zaś na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.
Żyjemy w nieformalnym związku. Każde ma dwójkę własnych dzieci, ale nie mamy wspólnego. Czy możemy ubiegać się o świadczenie?
W takiej sytuacji można wnioskować o świadczenie na własne dzieci. Gdyby w związku było wspólne dziecko, wówczas traktowany jest on jak rodzina i przysługuje świadczenie na czworo dzieci niezależnie od dochodu, a na piąte po spełnienia kryterium dochodowego.
Czy świadczenie wychowawcze otrzymają samotni rodzice?
Do świadczenia wychowawczego mają prawo zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego lub specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Czy alimenty będą wliczane do obliczania dochodu na osobę przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?
Tak. Kwota alimentów jest wliczana do dochodu, decydującego o obliczeniu prawa do świadczenia na pierwsze dziecko. Chodzi zarówno o alimenty płacone przez rodzica, jak i z Funduszu Alimentacyjnego. Natomiast świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu praw do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ani świadczeń rodzinnych.
Czy do dochodu rodziny będą zaliczane obecne zarobki?
Nie. Przy składaniu wniosków w kwietniu 2016 r. będzie brany pod uwagę dochód z 2014 r. Dla rozliczających się przez PIT wystarczy złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Gmina sama to sprawdzi w urzędzie skarbowym i ZUS. Nie trzeba dołączać zaświadczenia o dochodach ani aktu urodzenia dziecka. W sytuacjach bardziej skomplikowanych gmina poprosi o dodatkowe dokumenty. Osoby, które nie rozliczają się na podstawie PIT, będą musiały przynieść zaświadczenie o dochodach. ©?
Ważne
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 lat. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1200 zł netto jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
Świadczenie wychowawcze dla rodziców po rozwodzie
● Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku
● Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowej rodziny/związku, to będzie ono w myśl ustawy pierwszym dzieckiem.
● W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny będą identycznie traktowani – aby uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełnić kryterium dochodowe.