Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby, nadal przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość to min. 80 proc. wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas (średnia z 12 miesięcy) chyba, że pracodawca przewidział wyższe wynagrodzenie, np. w obowiązującym u niego Regulaminie Pracy.

Wynagrodzenie w pełnej wysokości otrzymują pracownicy, u których choroba jest np. skutkiem wypadku przy pracy, poddania się badaniom dla dawców komórek lub narządów, bądź gdy choroba wystąpiła w okresie ciąży.

Za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Okres 33 dni może trwać w sposób ciągły lub też stanowić sumę dni wielu nieobecności w pracy z powodu choroby w danym roku kalendarzowym.