Za rolników prowadzących małe gospodarstwa (do 6 ha) składkę zdrowotną w 2016 roku nadal będzie płacił KRUS. Rolnicy z większymi gospodarstwami (od 6 ha wzwyż) zapłacą składkę w wysokości 1 złotego od każdego hektara za siebie i każdego domownika. Z kolei osoby prowadzące dział specjalny produkcji rolnej (np. hodowcy drobiu i norek, pszczelarze, prowadzący szklarnie, itp.) będą w 2016 roku oskładkowani w wymiarze 9 procent kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość składek i sposób ich opłacania przez rolników w 2016 roku został utrzymany w kształcie, który obowiązywał w latach 2012-2014.

W praktyce oznacza to, że:

 • w gospodarstwach o powierzchni do 6 ha - składkę zdrowotną nadal opłacać będzie za rolnika Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
 • W gospodarstwach o powierzchni 6 ha i większych - składkę zdrowotną opłaca rolnik (stawka: 1 złoty za każdy hektar od rolnika i każdego domownika)
Reklama

Przy czym powierzchnię gospodarstw rolnych oblicza się jako hektary przeliczeniowe użytków rolnych, przyjęte do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie.

Działy specjalne produkcji rolnej

Reklama

Jeśli dany rolnik prowadzi wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej, wówczas jest on zobowiązany odprowadzać składki zdrowotne także za swoich domowników. Składki za domowników należy wpłacać do KRUS co kwartał, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Składka dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Czym są działy specjalne produkcji rolnej? Są to rodzaje upraw i produkcji (w określonych rozmiarach), określone w załączniku nr 2 do ustawy o PIT i CIT.

Do działów specjalnych produkcji rolnej należą:

 • Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
 • Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
 • Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
 • Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
 • Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki


 • Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
 • Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki


 • Zwierzęta futerkowe

a) lisy i jenoty
b) norki
c) tchórze
d) szynszyle
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
 • Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe
b) myszy białe

 • Jedwabniki – produkcja kokonów
 • Pasieki powyżej 80 rodzin
 • Uprawy roślin in vitro
 • Hodowla entomofagów
 • Hodowla dżdżownic
 • Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk
b) cielęta powyżej 10 sztuk
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki powyżej 50 sztuk
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk
h) konie rzeźne
i) konie hodowlane
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium
k) hodowla psów rasowych
l) hodowla kotów rasowych


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014 (Dz.U. 2014 poz. 1935)

Działy specjalne produkcji rolnej - patrz:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) - załącznik nr 2 w formie tabeli