Gminy w ramach dochodzenia bezprawnie uzyskanej pomocy finansowej na dzieci będą od 2016 r. naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Mają one wynosić 7 proc.
Nową kategorię odsetek wprowadza ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830). Od przyszłego roku zastąpią one odsetki ustawowe, które są określane w rządowym rozporządzeniu i są obecnie stosowane przez samorządy w przypadku prowadzonych postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń: rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego i tych wypłacanych rodzinom zastępczym. W związku z tym od stycznia 2016 r. będą one w tych sprawach naliczać nowy typ odsetek.
Ich wysokość ma stanowić sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 proc. i będzie ogłaszana przez ministra sprawiedliwości w obwieszczeniu. Według obecnie obowiązującego wskaźnika wynosiłyby one 7 proc., czyli będą niższe od tych dotychczasowych, które stanowią 8 proc.