Prawo to może przysługiwać po osiągnięciu limitu wieku, o ile uprawniony uczy się na ostatnim roku studiów. Ustalenie tego zależy od zapisów regulaminu szkoły wyższej
Członkom rodziny zmarłej osoby przysługuje prawo do renty rodzinnej, jeśli zmarły w chwili śmierci miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub choćby spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przysługuje ono także studentom, choć nierzadko jego realizacja bywa kwestionowana przez ZUS.
Prawo do renty rodzinnej określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej – ustawa emerytalna). Zgodnie z art. 65 ust. 1 tej ustawy renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przysługuje ona także członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 66 ww. ustawy).