W rozpatrywanej sprawie ośrodek pomocy społecznej nie przyznał jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponieważ na zaświadczeniu lekarskim było wskazane, że matka była objęta opieką medyczną od 12. tygodnia ciąży. Tym samym niespełniona została przesłanka zawarta w art. 15b ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). Zgodnie z nią, aby becikowe zostało przyznane, pierwsza wizyta u lekarza musi nastąpić nie później niż w 10. tygodniu ciąży.
Decyzję gminy podtrzymało SKO. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W wyroku z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Łd 1051/13) uchylił rozstrzygnięcia organów niższej instancji. Uznał za zasadną argumentację matki, która tłumaczyła się sytuacją zdrowotną i nietypowym przebiegiem początkowego etapu ciąży, utrudniającym jej rozpoznanie. WSA podkreślił, że nie można przyjąć, iż każde zgłoszenie się do lekarza po 10. tygodniu ciąży wyklucza możliwość otrzymania becikowego. Może się okazać, że było to spowodowane niezależnymi przyczynami.