Zatrudniam pracownika na 1/2 etatu. Uzyskuje on stałe wynagrodzenie 875 zł brutto (bez żadnych dodatków) od ponad roku. Pracownik zachorował na 5 dni i dostarczył zwolnienie lekarskie. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby?
Zgodnie z art. 92 par. 1 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (gdy pracownik ukończył 50. rok życia – do 14 dni) pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
Jak wynika z art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Z art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej wynika, że wynagrodzeniem jest przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Z definicji wynika więc, że wynagrodzenia tego nie pomniejsza się o zaliczkę na podatek dochodowy. Do ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się więc przychód pracownika brutto, czyli przed potrąceniem podatku od dochodów osób fizycznych.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia.
Przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu, najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu do jego wymiaru czasu pracy. Obliczeń dokonuje się w następujący sposób:
1) 1/2 etatu z 1750 zł brutto = 875 zł;
2) otrzymane 875 zł pomniejszamy o kwotę 119,97 zł (czyli kwotę odpowiadającą 13,71 proc. kwoty 875 zł);
3) uzyskujemy kwotę 755,03 zł stanowiącą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego.
Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Ostatecznie za 5 dni niezdolności do pracy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe wyliczone według schematu: 755,03 zł x 80 proc. : 30 = 20,13 zł (stawka za dzień), przy czym za 5 dni daje to kwotę wynagrodzenie chorobowego 100,65 zł.©?
Podstawa prawna
Art. 92 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Art. 36 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).