Kwalifikacje
Osoby, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w innych krajach UE, będą zwolnione z egzaminu państwowego w Polsce. Taką m.in. zmianę przewiduje autopoprawka zgłoszona do poselskiego projektu nowelizacji ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 174).
Miesiąc temu tę regulację wnieśli do laski marszałkowskiej posłowie PO. Określa ona wymagania dotyczące wykształcenia, jakim powinni się legitymować diagności laboratoryjni. Przewiduje, że profesję tę będą mogli wykonywać absolwenci studiów na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, a także lekarze ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii. W zawodzie będą też mogły pracować osoby, które nabyły odpowiednie kwalifikacje w innym państwie członkowskim UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Osoby, które będą wchodzić do zawodu, będą musiały przystąpić do diagnostycznego egzaminu państwowego (DEP). Jednak – jak wynika z autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy – od tej zasady będą wyjątki. Po pierwsze z obowiązku zdawania DEP będą zwolnieni lekarze ubiegający się o specjalizację w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz mikrobiologii. Muszą się oni bowiem wykazać pozytywnym wynikiem lekarskiego egzaminu końcowego. DEP byłby dla nich kolejnym egzaminem państwowym.
Po drugie nie będzie on obowiązywał osób, które uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskały w innym państwie członkowskim UE. Projekt noweli wcześniej nie zawierał takiego wyłączenia. Tymczasem kwalifikacje takich diagnostów są uznawane automatycznie na podstawie ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.). ©?
Etap legislacyjny
Projekt autopoprawki skierowany do laski marszałkowskiej