Sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi negatywnie zaopiniowały poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzała na wszystkich podatników podatku rolnego uprawnienie do przekazywania 1,5 proc. tego podatku na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Zgodnie z pierwotną propozycją taką możliwość będą mieli jedynie indywidualni rolnicy – osoby fizyczne. Posłowie nie zgodzili się również, aby odpis mógł być przekazywany Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, którego struktury organizacyjne w powiecie zrzeszają przynajmniej 15 osób – wymóg będzie wynosił nadal 30 osób. Rozpatrzenie senackich poprawek przez Sejm zostało zaplanowane na najbliższe posiedzenie. Sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi negatywnie zaopiniowały poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzała na wszystkich podatników podatku rolnego uprawnienie do przekazywania 1,5 proc. tego podatku na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Zgodnie z pierwotną propozycją taką możliwość będą mieli jedynie indywidualni rolnicy – osoby fizyczne. Posłowie nie zgodzili się również, aby odpis mógł być przekazywany Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, którego struktury organizacyjne w powiecie zrzeszają przynajmniej 15 osób – wymóg będzie wynosił nadal 30 osób. Rozpatrzenie senackich poprawek przez Sejm zostało zaplanowane na najbliższe posiedzenie.

Poza tym nowelizacja przewiduje, że rolnicy będą mogli dokonać odpisu na rzecz związków zawodowych rolników indywidulanych, które zostały wpisane do KRS co najmniej pięć lat przed 1 stycznia danego roku podatkowego oraz mają struktury organizacyjne przynajmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach, w każdym z tych województw. Wymagane będzie również wpisanie związku na specjalną listę sporządzaną co roku przez ministra rolnictwa. Właściwy organ podatkowy, na wniosek podatnika (składany elektronicznie do 15 marca danego roku podatkowego), będzie przekazywał 1,5 proc. podatku w terminie 30 dni od dnia jego zapłaty.

Pomysł ten oprotestowali przedstawiciele małych gmin, argumentując m.in., że już teraz obligatoryjnie 2 proc. podatku rolnego jest przekazywane izbom rolniczym, a związki zawodowe powinny finansować się ze składek. ©℗