OPZZ zwraca uwagę, że niektóre przepisy ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z Konstytucją i konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Według Porozumienia nie może być tak, że do związków zawodowych mają prawo wstępować lub je tworzyć jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zdaniem OPZZ osoby z umowami cywilnoprawnymi, głównie na zlecenia i o dzieło oraz samozatrudnione też powinny mieć możliwość wpływu na warunki pracy i płacy w miejscu, z którym są związane zawodowo.

OPZZ przypomina konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, w której znajduje się zwrot "pracownicy bez jakiegokolwiek rozróżnienia". Porozumienie przypomina, że jego przesłaniem jest zagwarantowanie wolności związkowej wszystkim osobom, które wykonują pracę zarobkową. Zdaniem OPZZ, ograniczanie tej wolności poprzez odwoływanie się do stosunku pracy jest łamaniem zasad zawartych w powyższej konwencji.
Trybunał rozpatrzy sprawę w sześcioosobowym składzie. Rozprawie będzie przewodniczył prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia Marek Zubik.