Radca prawny zatrudniony na czas nieokreślony w jednym z urzędów miasta przed wyjazdem na urlop pozostawił 40 niezałatwionych wniosków o wydanie opinii prawnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
Nie przekazał także innym radcom prawnym spraw sądowych, w których terminy rozpraw czy złożenia pism procesowych upływały w czasie jego nieobecności (radca prawny o tym wiedział). Czy można wypowiedzieć mu angaż, powołując się na brak należytej dbałości przy wykonywaniu obowiązków służbowych?
Rozwiązanie angażu za wypowiedzeniem z radcą prawnym przez jednostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania przez niego obowiązków może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia ta powinna być przesłana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania od niej zawiadomienia o zamiarze zakończenia współpracy. Opinia ta, bez względu na jej treść, nie jest wiążąca dla pracodawcy. Zatem nawet gdy rada właściwej okręgowej izby radców prawnych nie zaaprobuje decyzji o zwolnieniu, zatrudniający i tak będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę radcy.
Wypowiedzenie kontraktu o pracę stanowi zwykły sposób rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Nie musi mieć zatem szczególnej wagi czy doniosłości. Podstawą do wypowiedzenia angażu każdemu podwładnemu, w tym radcy prawnemu, może być brak dbałości przy realizacji obowiązków służbowych. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2015 r., sygn. akt III PK 109/14 (LEX nr 1666025).
Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby czytelnik wręczył radcy prawnemu wypowiedzenie angażu. Konieczne jest jednak, aby wcześniej powiadomił radę właściwej okręgowej izby radców prawnych o zamiarze zakończenia współpracy z niechlujnym radcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a następnie poczekał na jej opinię w tym zakresie. Oczywiście, jak to już wyżej zaznaczono, czytelnik nie będzie związany jej treścią.
Podstawa prawna
Art. 30 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Art. 19 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1778).