Obecnie nie istnieje jednolita "Europejska płaca minimalna" obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Płaca minimalna w Europie regulowana jest na poziomie krajowym, a każde państwo członkowskie ma swoje własne przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia.

Jednak w ostatnich latach pojawiły się inicjatywy na rzecz wprowadzenia pewnego rodzaju harmonizacji płacy minimalnej na poziomie europejskim. W 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący ustanowienia Europejskiego Systemu Minimalnych Płac (European Minimum Wage System). Celem tego systemu jest zapewnienie pracownikom godziwego wynagrodzenia oraz redukcja nierówności w Europie.

Europejski System Minimalnych Płac zakładałby, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi posiadać odpowiednią strukturę i mechanizmy, które zapewnią ustalanie godziwych płac minimalnych. Sama wysokość płacy minimalnej w danym kraju nadal byłaby ustalana na poziomie krajowym, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania i sytuację gospodarczą danego kraju.

Wprowadzenie Europejskiego Systemu Minimalnych Płac wymagałoby jednak jednomyślnej zgody państw członkowskich oraz odpowiednich zmian prawnych na poziomie europejskim. Obecnie dyskusje na temat tej propozycji są nadal prowadzone, a ewentualne wprowadzenie jednolitej płacy minimalnej na poziomie europejskim jest kwestią debaty i negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.