Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj nowelizację Kodeksu pracy, która precyzuje zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości wśród pracowników. Do uzgodnień trafił właśnie projekt rozporządzenia, precyzującego w jaki sposób pracodawcy mają prowadzić w tym zakresie dokumentację pracowniczą.

Pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Ustawa wejdzie w życie już za 14 dni.

Pracodawcy będą mieli obowiązek przedstawiania nowozatrudnionym pracownikom, którzy będą objęci kontrolą trzeźwości informacji o wprowadzeniu ww. kontroli. Będzie ona obejmowała zasady jej przeprowadzania, w tym informacje o rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasie i częstotliwości jej przeprowadzania. Informacje te pracodawca będzie przekazywał pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej.

Potwierdzenie otrzymania tej informacji będzie przechowywane w części B akt osobowych pracownika. W aktach osobowych pracowników będą również przechowywane dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonej przez pracodawcę oraz dokumenty związane z badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu
lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Pracodawca będzie przetwarzał informacje dotyczące:

  • dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli
  • wyniku tego badania wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Te informacje pracodawca będzie przechowywał w dodawanej części E akt osobowych pracownika.

 

Jeśli w wyniku badania nie stwierdzono alkoholu lub innych substancji, informacje te nie trafią do dokumentacji.

Będą one przechowywane przez rok od dnia ich zebrania.

 

W przypadku, gdy zastosowana będzie kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna pracodawca przechowuje informacje o dacie, godzinie, minucie badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu lub kontroli trzeźwości oraz wyniki wskazujące na stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości lub stan po użyciu środków podobnych do alkoholu do czasu uznania kary za niebyłą.

Podobnie będzie wyglądała procedura podczas badania przeprowadzanego przez organ uprawniony powołany do ochrony porządku publicznego.