W grudniu przekażemy naszym pracownikom karty upominkowe, od których naliczymy składki na ubezpieczenia społeczne. Czy od wartości tych kart powinniśmy naliczyć także wpłaty do PPK?

Tak. Obowiązek naliczenia wpłat do PPK od wartości przekazanych pracownikom upominków, w tym m.in. kart upominkowych zależy od tego, czy będą one stanowiły wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK, które należy rozumieć jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ustawa o sus), bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa wymiaru składek ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy o SUS, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się natomiast wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Zatem przykładowo, jeśli pracownik otrzyma od firmy kartę podarunkową o wartości 300 zł, to wartość ta będzie stanowiła dla niego przychód ze stosunku pracy, a tym samym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wartość kart podarunkowych może być wyłączona z podstawy wymiaru składek, jeśli karty, zamiast ze środków obrotowych firmy, zostaną sfinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co istotne, sfinansowane ze środków ZFŚS karty będą zwolnione z oskładkowania niezależnie od ich wartości. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyłączeniu z podstawy wymiaru tych składek podlegają m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) - pod warunkiem, że zostały przyznane z zastosowaniem kryteriów socjalnych. Oznacza to, że jeśli pracodawca sfinansowałby z ZFŚS karty podarunkowe w taki sposób, że pracownicy, którzy zadeklarowali niższe dochody, otrzymaliby karty o wyższej wartości, a pracownicy, którzy zadeklarowali wyższe dochody - karty o niższej wartości, to wartość tych kart byłaby zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym pracodawca nie naliczałby od nich wpłat do PPK.

Tylko świadczenie niepieniężne

Warto przy tym pamiętać, że jeśli uczestnik PPK otrzyma w danym miesiącu tylko kartę podarunkową, której wartość nie będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia od jej wartości wpłat do PPK, ale tylko tych finansowanych przez siebie. Nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1949 ze zm.)
Joanna Gawęda, Ekspert PFR Portal PPK