W 2023 roku najprawdopodobniej wejdą w życie zapisy dyrektywy work-life balance. Ustawa nie trafiła jeszcze do Sejmu, ale implementacja unijnych przepisów jest już mocno opóźniona, więc można spodziewać się, że ustawodawca uchwali przepisy jak najszybciej. Wprowadza ona wiele istotnych zmian w urlopach. Jedną z nich jest dodatkowe pięć dni urlopu.

Co to jest dyrektywa work-life balance

Dyrektywa work-life balance to nieoficjalna nazwa dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Powinna zostać wdrożona do polskich 1 do 2 sierpnia 2022 r., jednak do tej pory nie udało się uzgodnić jej przepisów. Jej głównym celem jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy i umożliwienie pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Ma, z jednej strony, umożliwić kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka, a z drugiej - zachęcić ojców do równego dzielenia się opieką nad potomstwem.

W tym celu, dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia nowych rodzajów urlopów dla opiekunów, a także - zapewnienie im możliwości większej elastyczności pracy.

Urlop opiekuńczy - dodatkowe pięć dni wolnego

Artykuł 6 dyrektywy work-life balance mówi o wprowadzeniu przepisów dotyczących urlopu opiekuńczego.

Polecamy: „Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.” >>>>

Państwa członkowskie mają swobodę w:

  • określeniu szczegółów dotyczących zakresu i warunków urlopu opiekuńczego,
  • wprowadzeniu wymogu przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zapewnienia opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych,
  • przyznaniu urlopu opiekuńczego w oparciu o okres rozliczeniowy inny niż rok, na osobę potrzebującą opieki lub wsparcia, bądź na konkretny przypadek.
  • decyzji, czy ma być to urlop płatny czy bezpłatny

Zgodnie z zapisami dyrektywy każdy pracownik w UE ma dysponować pięcioma dniami wolnego w roku.Urlop opiekuńczy ma być wykorzystany na sprawowanie opieki lub wsparcia krewnego lub osoby zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych - i takie zapisy znajdą się w polskim ustawodawstwie.

Polecamy! Jak przygotować się do zmian w 2023

W Polsce urlop opiekuńczy będzie obejmował dzieci, rodziców oraz małżonka.

Urlop opiekuńczy nie będzie wliczał się do puli urlopu wypoczynkowego, ale będzie on urlopem bezpłatnym. Wniosek o jego udzielenie, pracownik będzie musiał złożyć na 3 dni przed jego rozpoczęciem

Dodatkowe wolne z powodu "siły wyższej"

Dyrektywa work-life balance dla pracownika oznacza przede wszystkim wprowadzenie większej liczby dni wolnych niż przewiduje to obecny Kodeks pracy.

Dodatkowe wolne będzie przysługiwało m.in. z powodu „siły wyższej”, będą to dwa dodatkowe dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Będzie ona musiała dotyczyć życia rodzinnego pracownika i obejmuje takie zdarzenia jak wypadek czy choroba.

Wolne z powodu „siły wyższej” będzie przyznawane na innych warunkach niż urlop na żądanie. Przede wszystkim są to dodatkowe dni wolne – nie wliczają się one do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego – korzystając z tego wolnego, nie zmniejszamy więc wymiaru urlopu przysługującego w danym roku.

Poza tym za okres korzystania z wolnego z powodu „siły wyższej” przysługuje 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski, po wdrożeniu dyrektywy work-life balance będzie wynosił 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej – 43 tygodnie (obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie). Zwiększeniu ulegnie także wymiar przysługujący ojcu, ponieważ każde z rodziców będzie dysponowało 9 tygodniami niezbywalnego urlopu ( w tej chwili ojcowie mogą korzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego)