Co to jest dyrektywa work-life balance

Dyrektywa work-life balance to nieoficjalna nazwa dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Powinna zostać wdrożona do polskich przepisów do 2 sierpnia 2022 r., jednak do tej pory nie udało się uzgodnić jej przepisów. Jej głównym celem jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy i umożliwienie pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Ma, z jednej strony, umożliwić kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka, a z drugiej - zachęcić ojców do równego dzielenia się opieką nad potomstwem.

Reklama

W tym celu, dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia nowych rodzajów urlopów dla opiekunów, a także - zapewnienie im możliwości większej elastyczności pracy.

Urlop opiekuńczy - dodatkowe pięć dni wolnego

Reklama

Artykuł 6 dyrektywy work-life balance mówi o wprowadzeniu przepisów dotyczących urlopu opiekuńczego.

Polecamy: „Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.” >>>>

Państwa członkowskie mają swobodę w:

  • określeniu szczegółów dotyczących zakresu i warunków urlopu opiekuńczego,
  • wprowadzeniu wymogu przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zapewnienia opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych,
  • przyznaniu urlopu opiekuńczego w oparciu o okres rozliczeniowy inny niż rok, na osobę potrzebującą opieki lub wsparcia, bądź na konkretny przypadek.
  • decyzji, czy ma być to urlop płatny czy bezpłatny

Zgodnie z zapisami dyrektywy każdy pracownik w UE ma dysponować pięcioma dniami wolnego w roku. Urlop opiekuńczy ma być wykorzystany na sprawowanie opieki lub wsparcia krewnego lub osoby zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych - i takie zapisy znajdą się w polskim ustawodawstwie.

Polecamy! Jak przygotować się do zmian w 2023

W Polsce urlop opiekuńczy będzie obejmował dzieci, rodziców oraz małżonka.

Urlop opiekuńczy nie będzie wliczał się do puli urlopu wypoczynkowego, ale będzie on urlopem bezpłatnym. Wniosek o jego udzielenie, pracownik będzie musiał złożyć na 3 dni przed jego rozpoczęciem

Dodatkowe wolne z powodu "siły wyższej"

Dyrektywa work-life balance dla pracownika oznacza przede wszystkim wprowadzenie większej liczby dni wolnych niż przewiduje to obecny Kodeks pracy.

Dodatkowe wolne będzie przysługiwało m.in. z powodu „siły wyższej”, będą to dwa dodatkowe dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Będzie ona musiała dotyczyć życia rodzinnego pracownika i obejmuje takie zdarzenia jak wypadek czy choroba.

Wolne z powodu „siły wyższej” będzie przyznawane na innych warunkach niż urlop na żądanie. Przede wszystkim są to dodatkowe dni wolne – nie wliczają się one do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego – korzystając z tego wolnego, nie zmniejszamy więc wymiaru urlopu przysługującego w danym roku.

Poza tym za okres korzystania z wolnego z powodu „siły wyższej” przysługuje 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski, po wdrożeniu dyrektywy work-life balance będzie wynosił 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej – 43 tygodnie (obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie). Zwiększeniu ulegnie także wymiar przysługujący ojcu, ponieważ każde z rodziców będzie dysponowało 9 tygodniami niezbywalnego urlopu ( w tej chwili ojcowie mogą korzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego)