Zatrudnienie
Cudzoziemcy będą mogli łatwiej podejmować zatrudnienie na terytorium RP. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia.
W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami w tym zakresie najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. studentów przebywających na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Obecnie kształcący się stacjonarnie mogą pracować bez zezwolenia w okresie 3 miesięcy wakacyjnych. Nowe przepisy umożliwią takie zatrudnienie przez cały rok kalendarzowy. Jednocześnie grupa uprawnionych zostanie rozszerzona o doktorantów. Warto jednocześnie przypomnieć, że studenci i doktoranci przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego m.in. w celu odbycia studiów, są już objęci zwolnieniem z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.
Nowe przepisy przewidują także zmiany dotyczące m.in. okazjonalnego wygłaszania wykładów, referatów lub prezentacji o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej (do 30 dni w roku kalendarzowym). Z przepisów usunięty zostanie warunek, aby osoby je wygłaszające zachowywały miejsce stałego pobytu za granicą.
– Pozwoli to wysokiej klasy specjalistom pracującym w Polsce na okazjonalne dzielenie się wiedzą bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia na pracę – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe i Personalne.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach społecznych