Czy powinniśmy naliczać wpłaty do PPK za osobę będącą uczestnikiem PPK, która od października br. zmieniła tytuł do ubezpieczeń społecznych. Do końca września osoba ta była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Od 1 października wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia i ze względu na wysokość wynagrodzenia osiąganego w innej firmie podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Tak. W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy naliczać wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK po zmianie tytułu do ubezpieczeń społecznych i związanej z tym zmianie podlegania ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne. Oczywiście o ile uczestnik ten nie złożył wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoba zatrudniona vs uczestnik PPK

Umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć tylko dla „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK. Chodzi tutaj nie tylko o osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ale też np. zleceniobiorców, podlegających z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnikiem PPK jest natomiast osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, dla której pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK. Należy zatem przyjąć, że od podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednego z tytułów wymienionych w ustawie o PPK zależy tylko „zapisanie” danej osoby do PPK. Jeżeli więc po zawarciu dla niej umowy o prowadzenie PPK zmieni się jej tytuł do ubezpieczeń lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom w związku z czym nie będzie już „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK, nie będzie to miało wpływu na jej status uczestnika PPK. Uczestnikiem PPK jest się bowiem od w chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i pozostaje nim bez względu na to, czy finansuje się wpłaty do PPK, czy pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom.

Naliczanie wpłat do PPK

Podobnie jest z podstawą naliczenia wpłat do PPK. Tutaj istotne jest tylko to czy wypłacana uczestnikowi PPK kwota jest wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK. Wynagrodzenie to stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK (o której mowa w o systemie ubezpieczeń społecznych) bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Definicja wynagrodzenia, tak jak definicja uczestnika PPK nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani też nie rozróżnia podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe. Z tego powodu nie ma podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w PPK dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń albo podleganie do ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne.

Deklaracje i wnioski

Warto dodać, że w przypadku zmiany tytułu do ubezpieczeń społecznych i/lub podlegania tym ubezpieczeniom wszelkie wnioski i deklaracje uczestnika PPK złożone przed tą zmianą zachowują ważność. Przykładowo gdyby uczestnik PPK w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę złożył pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej to po zmianie tytułu do ubezpieczeń społecznych i/lub podlegania tym ubezpieczeniom taka deklaracja pozostałaby aktualna i - w miesiącach, w których wynagrodzenie uczestnika PPK byłoby niższe lub równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę - pracodawca byłby zobowiązany do naliczania wpłaty podstawowej w zadeklarowanej wysokości.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Joanna Gawęda, Ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1342 z późn. zm.)