Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzji interpretującej przepisy. Występująca o jej wydanie prowadzi działalność gospodarczą. Kobieta w kwietniu 2014 roku urodziła dziecko. Wnioskowała u swojego pracodawcy o urlop macierzyński, dodatkowy oraz rodzicielski w wymiarze 10 tygodni. Obecnie chce skorzystać z pozostałych 16 tygodni ostatniego z wymienionych urlopów. Jej wątpliwości dotyczą jednak zasady opłacania składek w razie wznowienia prowadzenia działalności w czasie trwania urlopu.
ZUS przypomniał, że osoby fizyczne, które na obszarze RP prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniom tym obowiązkowo podlegają również osoby pobierające zasiłek macierzyński. Tak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Przy czym zasiłek macierzyński przysługuje za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego.
Świadczenie to za czas spędzony na rodzicielskim może być wypłacane maksymalnie przez 26 tygodni.
W analizowanej sytuacji istotne znaczenie ma art. 9 ust. 1 c wspomnianej ustawy. Rozstrzyga on kwestię podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów. I tak, osoba prowadząca działalność pozarolniczą i spełniająca jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega przymusowo tym ubezpieczeniom z tytułu otrzymywania zasiłku. Przy czym może ona dobrowolnie, na swój wniosek, opłacać składki od działalności.
Z powyższego wynika, że co do zasady osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i pobierająca jednocześnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu wykonywania działalności. Jednocześnie ZUS podkreślił, że taka osoba jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest tak niezależnie od posiadania równocześnie innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.
Decyzja oddziału ZUS w Lublinie z 13 stycznia 2015 r. (WPI/200000/43/1527/2014).