Pracodawca zatrudnia wielu pracowników w wieku okołoemerytalnym. Niektórzy z nich są uczestnikami PPK. Pracodawca jest świadomy obowiązku zaprzestania wpłat do PPK w przypadku gdy pracownik rozpocznie wypłatę środków po sześćdziesiątce, ale pracownik ten może mieć inne rachunki PPK u innych/byłych pracodawców. Jak pracodawca ma zweryfikować czy pracownik nie rozpoczął takiej wypłaty z innych posiadanych przez niego rachunków PPK?

Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK może dysponować oszczędnościami zgromadzonymi w PPK, bez względu na to czy nadal pracuje, czy też nie. Jeśli zdecyduje się na wypłatę oszczędności, może skorzystać z zgromadzonych na rachunku PPK pieniędzy w dowolny wybrany przez siebie sposób. Uczestnik PPK ma możliwość dokonania wypłaty m.in. całych swoich oszczędności w jednej racie, może wypłacić jednorazowo 25% oszczędności, a pozostałe (75% środków) w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat). Uczestnik PPK może też całość zgromadzonych oszczędności wypłacić w ratach. Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od wybranej formuły wypłaty, podejmując decyzję o jej rozpoczęciu pracownik kończy swoje oszczędzanie w PPK.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), dalej „ustawa o PPK” w przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia nie dokonuje się wpłat na rachunek tego uczestnika PPK ani dopłaty roczne nie są przekazywane. Oznacza to, że wypłata środków choćby z jednego rachunku PPK powoduje, że pracownik traci możliwość oszczędzania na wszystkich pozostałych.

O złożeniu wniosku, o wypłatę środków z PPK po ukończeniu przez uczestnika 60 r.ż. wybrana instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający (nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę). Dzięki tej informacji, pracodawca wie kiedy powinien przestać naliczać wpłaty dla swojego pracownika. Nie otrzyma on jednak informacji o tym, że zatrudniona u niego osoba rozpoczęła już wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, z którą umowę o zarządzanie zawarł inny podmiot zatrudniający. Nie ma jednak przeszkód, aby - w celu wypełnia obowiązku wynikającego z art. 97 ust. 3 ustawy o PPK (zaprzestania dokonywania jakichkolwiek wpłat do PPK w przypadku rozpoczęcia wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia) - podmiot zatrudniający zobowiązał uczestnika PPK do złożenia mu stosownego oświadczenia o rozpoczęciu takich wypłat.

Problem ten zniknie 21 listopada b.r. Tego dnia zmienią się bowiem przepisy ustawy o PPK w tym zakresie. O rozpoczęciu wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK instytucja finansowa będzie niezwłocznie informowała nie tylko podmiot zatrudniający ale też PFR S.A. (dalej „PFR”). Następnie, PFR za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK niezwłocznie poinformuje wszystkie inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK przez danego uczestnika PPK. Te instytucje następnie, niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR) poinformują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat przez danego uczestnika.

Ważne

Zmiany do art. 97 ustawy o PPK wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) wchodzą w życie 21 listopada 2022 r.

Oznacza to, że w sytuacji rozpoczęcia wypłat przez uczestnika PPK, który skończył już 60 lat informacja o tym fakcie trafi do wszystkich zatrudniających tego uczestnika podmiotów, które od tego momentu nie będą już naliczać, pobierać ani dokonywać za niego wpłat do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.