Wdrażanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym jest jednym z kluczowych narzędzi polityki państwa wobec wyzwań demograficznych i gospodarczych. Jest narzędziem polityki rodzinnej, ale także narzędziem polityki rynku pracy, które pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie zmiennym rynkiem pracy. Daje szansę na planowanie rozwiązań elastycznie dopasowujących się do potrzeb rynku pracy i współczesnej rodziny.

Podstawowym celem tej polityki, według Komisji Europejskiej, ma być pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie aktywności zawodowej kobiet oraz dodatnie zmiany współczynnika dzietności. Strategia Europa 2020 przewiduje wzrost zatrudnienia kobiet do 75 proc. w 2020 r.

Prowadzenie polityki prorodzinnej należy do zadań państwa, jednak już dziś wiadomo, że wyzwania (demograficzne i ekonomiczne), przed którymi staje Polska, przekraczają możliwości państwa, samorządu czy organizacji pozarządowych. Potrzeby dzisiejszych społeczeństw wymagają coraz bardziej zindywidualizowanych rozwiązań, także w obszarze godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Dlatego polityka zatrudnienia prowadzona przez firmy staje się obecnie narzędziem szeroko rozumianej polityki rodzinnej. Family-friendly employment to w dzisiejszej rzeczywistości istotny czynnik przywracania i utrzymania na rynku pracy osób, które ze względów rodzinnych wypadłyby z niego. Legislacyjne i systemowe zmiany podejmowane przez administrację centralną powinny tworzyć ramy rozwiązań korzystnych dla rodziny. Zakłady pracy zaś, znając swoich pracowników, ich potrzeby oraz potrzeby firmy, mogą te ramy wypełnić indywidualnymi rozwiązaniami. Przemyślane i dobrze zaprojektowane zatrudnienie przyjazne rodzinie może przynieść korzyści pracownikom, pracodawcom i, co za tym idzie, całemu społeczeństwu.

Należy podkreślić, że zatrudnienie przyjazne rodzinie to nie tylko rozwiązania skierowane do rodzin z małymi dziećmi. To w równym stopniu rozwiązania kierowane do rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne, zależne, starsze. Zwłaszcza że dzisiejsze społeczeństwa muszą liczyć się ze znaczącym wzrostem liczby takich rodzin. Najkrócej mówiąc, zatrudnienie przyjazne rodzinie to zatrudnienie, które uwzględnia potrzeby rodzin w każdej fazie jej funkcjonowania i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.

Rozwiązania z zakresu zatrudnienia przyjaznego rodzinie, czyli z założenia rozwiązania, które wykraczają poza uprawnienia kodeksowe pracowników, mogą przyczynić się do zrównoważenia proporcji między życiem zawodowym i rodzinnym. W efekcie przyczyniają się do redukcji stresu związanego z pracą, wzrostu motywacji pracownika, a ostatecznie wzrostu produktywności i jakości pracy. Oznacza to, że zatrudnienie przyjazne rodzinie może być nie tylko czynnikiem kształtującym korzystne warunki zatrudnienia i lepsze relacje społeczne, ale również może decydować o sukcesie firmy.

Aby osiągnąć ten pozytywny skutek, należy pamiętać, że rozwiązania powinny być kształtowane w dialogu pracodawcy i pracowników, muszą uwzględniać potrzeby i możliwości obu stron oraz być wdrażane za obopólną zgodą. Tylko wtedy zatrudnienie przyjazne rodzinie może okazać się korzystne dla obu stron.

Polscy pracodawcy powoli dostrzegają korzyści płynące z wdrażania zatrudnienia przyjaznego rodzinie i rozwiązań pozwalających pracownikom zachować work-life balance. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni również pamiętać o wadze dialogu przy kształtowaniu takich rozwiązań.