Liberalizację zasad oceny stanu zdrowia wprowadziła nowelizacja z 12 grudnia 2014 r. rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. z 2015 r. poz. 26). Zmiany były konieczne, bo wymogi zdrowotne w SOK były bardziej rygorystyczne niż w przypadku innych służb. W efekcie zwalniani byli doświadczeni funkcjonariusze, którzy z racji wieku nie mogli spełnić zaostrzonych wymagań.
Jednocześnie zmianie ulegają zasady przeprowadzania badań lekarskich. Będzie je robił lekarz zatrudniony w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy. Natomiast odwołania będą rozpatrywać komisje lekarskie w tymże zakładzie oraz w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Będą do nich trafiać sprawy dotyczące oceny czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, powrotu do służby po przerwie dłuższej niż 6 miesięcy oraz rozwiązania stosunku pracy z funkcjonariuszem niezdolnym do dalszej służby.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia 2015 r.