Przypomnijmy, że młodocianym – w rozumieniu kodeksu pracy – jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociani nie mogą wykonywać prac wzbronionych, określonych w wykazie załączonym do rozporządzenia. Dopuszczalne jest jednak zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych niedozwolonych zadaniach, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego (takie czynności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia). Projekt przewiduje, że taka praca ma się ograniczać do zaznajamiania z czynnościami niezbędnymi do nauczenia profesji, ale nie jedynie tymi o charakterze podstawowym (jak stanowi obecne brzmienie rozporządzenia). Przepisy jednoznacznie wskażą, że zatrudniający ma zapewnić młodocianym środki ochrony indywidualnej w każdym przypadku występowania w miejscu pracy czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Będzie też zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego każdorazowo przed zmianą miejsca pracy młodocianego lub sposobu jej wykonywania.
– Doprecyzowanie tej regulacji ma na celu zwrócenie uwagi na wagę prewencji wypadkowej – wskazano w uzasadnieniu projektu.