Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły pracować na wysokości powyżej 10 m, ale w ograniczonym wymiarze. Zmienione zostaną też m.in. wymogi dotyczące obciążeń fizycznych przy transporcie towarów. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Przypomnijmy, że młodocianym – w rozumieniu kodeksu pracy – jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociani nie mogą wykonywać prac wzbronionych, określonych w wykazie załączonym do rozporządzenia. Dopuszczalne jest jednak zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych niedozwolonych zadaniach, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego (takie czynności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia). Projekt przewiduje, że taka praca ma się ograniczać do zaznajamiania z czynnościami niezbędnymi do nauczenia profesji, ale nie jedynie tymi o charakterze podstawowym (jak stanowi obecne brzmienie rozporządzenia). Przepisy jednoznacznie wskażą, że zatrudniający ma zapewnić młodocianym środki ochrony indywidualnej w każdym przypadku występowania w miejscu pracy czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Będzie też zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego każdorazowo przed zmianą miejsca pracy młodocianego lub sposobu jej wykonywania.
– Doprecyzowanie tej regulacji ma na celu zwrócenie uwagi na wagę prewencji wypadkowej – wskazano w uzasadnieniu projektu.
Zaktualizowane zostaną też oba wspomniane wcześniej załączniki do rozporządzenia. W wykazie prac wzbronionych zmienione zostaną m.in. wymogi związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Przy ręcznych pracach transportowych obciążenie młodocianych kobiet nie będzie mogło stanowić 60 proc. dopuszczalnej wartości obciążenia dla pracownic pełnoletnich, a w przypadku młodocianych mężczyzn – 40 proc. wartości dla dorosłych pracowników (różnicę uzasadnia się wcześniejszym rozwojem fizycznym kobiet). Z kolei przykładowy katalog prac, przy których mógłby być zagrożony prawidłowy rozwój psychiczny zatrudnionych, został uzupełniony o zadania związane z produkcją, sprzedażą, promocją i użytkowaniem wyrobów nikotynowych oraz produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych.
– Rynek pracy dostarcza coraz to nowych zagrożeń, np. e-papierosy lub reklamy artykułów erotycznych – podkreślono w uzasadnieniu.
Zrezygnowano z odrębnego wskazywania szkodliwego działania pyłów, uznając, że nie ma to merytorycznego uzasadnienia (stosowanie podstawowych zasad bhp eliminuje ewentualne ryzyka). Jednocześnie pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zostały uwzględnione w przepisach dotyczących prac z narażeniem na szkodliwe działanie czynników biologicznych, a te o działaniu rakotwórczym są uwzględnione przy czynnikach chemicznych. Zmieniono też m.in. wymagania dotyczące pracy w niskich temperaturach oraz z narażeniem na szkodliwe działanie czynników biologicznych (rozszerzono zakres o niektóre czynniki, czyli np. wirusy, bakterie, z drugiej grupy zagrożenia; obecnie wzbronione są jedynie prace w kontakcie z czynnikami zakwalifikowanymi do grupy trzeciej lub czwartej, czyli o wyższym stopniu ryzyka dla zdrowia).
Z kolei w wykazie prac wzbronionych, które są dopuszczalne w celu przygotowania zawodowego (załącznik 2), zmiany dotyczą m.in. czynników chemicznych i pyłów (nowe przepisy rozszerzą możliwość pracy w kontakcie z takimi elementami w przypadku osób, które skończyły 17 lat, i przy spełnieniu konkretnych wymogów, m.in. po uzyskaniu opinii lekarza medycyny pracy). Jednocześnie młodociane kobiety będą mogły wykonywać prace z narażeniem na szkodliwe czynniki fizyczne (zniesiony zostanie obecnie obowiązujący zakaz). Zmodyfikowane zostaną też m.in. przepisy dotyczące pracy na wysokości. Osoby, które skończyły 17 lat, będą mogły pracować na wysokości powyżej 3 m (a nie jak obecnie do 10 m), w wymiarze do dwóch godzin na dobę, pod warunkiem pełnego zabezpieczenia przed upadkiem i wyłączenia pozostałych zagrożeń. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji