Pracodawcy udało się pozyskać do pracy specjalistę, który jest uczestnikiem PPK. Pracownik nie chce mieć zbyt dużej przerwy w oszczędzaniu. Kiedy najwcześniej nowy pracodawca może zgłosić go u siebie do tego programu?

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Nowelizacja ustawy o PPK, która wchodzi w życie - z pewnymi wyjątkami - 4 czerwca 2022 r., umożliwia zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla nowo zatrudnionej osoby już po 14 dniach zatrudnienia, a nie - jak jest to obecnie - dopiero po 90 dniach. Pracodawca, który podejmie taką decyzję, może więc dość szybko zapisać do PPK każdą osobę zatrudnioną. Wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika zależy jednak od decyzji podmiotu zatrudniającego. Maksymalny termin na zawarcie takiej umowy dla osoby zatrudnionej pozostaje bowiem bez zmian. Wydaje się jednak, że przyspieszenie zapisu do PPK może być - tak jak wynika to z zadanego pytania - dodatkowym bonusem dla pracownika, który dzięki temu nie tylko wcześniej sam zacznie odkładać do tego programu, ale też wcześniej otrzymywać będzie wpłaty finansowane przez swojego pracodawcę.

Ważne: Od 4 czerwca 2022 r. pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionej przez siebie osoby, czyli zapisać ją do PPK, już po upływie 14 dni zatrudnienia, nie później jednak niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia tej osoby. [koniec Ważne]

Szybszy transfer oszczędności

To nie jedyna zmiana przepisów, o której powinien pamiętać pracodawca zatrudniający nowego pracownika. Jak wiadomo, osoba nowo zatrudniona, która jest już uczestnikiem PPK (została zapisana do programu przez poprzedniego pracodawcę), powinna złożyć u nowego pracodawcy oświadczenie o zawartych w jej imieniu i na jej rzecz umowach o prowadzenie PPK, czyli o posiadanych rachunkach PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy o prowadzenie PPK.

To, kiedy nowo zatrudniona osoba powinna złożyć takie oświadczenie pracodawcy, zależy – po zmianie przepisów - od daty zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK. Przypomnijmy: wcześniej pracownik składał takie oświadczenie w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Tak skomplikowany sposób wyznaczania tego terminu nie był uzasadniony. Dlatego obecnie uczestnik PPK składał będzie takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca, niezwłocznie po otrzymaniu od pracownika oświadczenia o posiadanych przez niego rachunkach PPK, powinien poinformować go, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na nowy rachunek PPK.

Oczywiście pracownik może nie zgodzić się na złożenie tego wniosku. Na poinformowanie na piśmie pracodawcy o swojej decyzji (o braku zgody na transfer) ma 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W razie niewyrażenia zgody przez pracownika, środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK pozostaną na nim (na nich) do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Jeśli pracownik nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

Zmiana definicji podmiotu zatrudniającego

Zwracamy też uwagę, że od 4 czerwca 2022 r. zmianie ulegnie definicja podmiotu zatrudniającego. Tak jak dotychczas, status podmiotu zatrudniającego będą mieć m.in. pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców będących „osobami zatrudnionymi” w rozumieniu ustawy o PPK. Jednak w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON), status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Celem tej zmiany definicji podmiotu zatrudniającego jest umożliwienie przystąpienia do PPK osobom zatrudnionym u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustaw podatkowych wykonuje inny podmiot.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK, w tym m.in. o zmianach - ważnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników - wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

  • art. 125, art. 143, art. 146 pkt 1, 6 i 7 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).